Me kasvamme rohkeasti, yhteistyöllä, toimeliaisuudella ja kestävästi

Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE edistää osaltaan rohkeasti yhteistyöhön perustuen kuntastrategian kärkiä hyödyntäen toimissaan eri rahoitusmahdollisuuksia.

Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan hallinnoimista hankkeista sekä hankkeista, joissa kunta on tavalla tai toisella mukana. Lisätietoja:

Nina-Maria Möykkynen
kehitysjohtaja
puh. +358 40 489 5007
kolke@kolari.fi

Asta Hakso
projektiasiantuntija
puh. +358 40 489 5006
kolke@kolari.fi

Elinvoimaa yhteistyöstä

Koronaviruksen aiheuttama markkinahäiriö on vaikuttanut negatiivisesti erityisesti matkailun ja siihen liitännäisten palveluiden toimintaan ja tuottavuuteen. Esiin on noussut tarve kehittää yritysten osaamista, tuotteita, palveluja, tehdä yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia, jotta tilanteesta päästään toipumaan. Hankkeen avulla pyritään yhteistyössä yrittäjien kanssa selkiinnyttämään kunnan roolia tässä kunnalle hyvin merkittävässä elinkeinotoiminnan haasteessa.

Leva och bo i Tornedalen

Hanke on rajat ylittävää yhteistyötä naapurikuntamme Pajalan kanssa. Hankkeen tarkoituksena on luoda hankkeeseen osallistuvien kahden kunnan, yli valtakunnan rajojen ulottuva yhteinen, kestävä ja pitkäaikainen työmarkkinoihin liittyvä strategia. Strategian tarkoituksena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta siten, että kerrotaan alueen potentiaalista ja houkutellaan näin alueelle uusia, pysyviä kuntalaisia. Samalla huolehditaan myös alueen pitovoimasta.

Osaajia alueelle

Työvoiman saatavuus, osaamisen puutteet sekä ns. kohtaanto-ongelma (työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien osaamista edellyttävien työtehtävien välinen kuilu) luovat haasteita monissa kunnissa. Osaajapulasta huolimatta työttömyys on pysynyt maakunnallisesti kuitenkin kohtuullisen korkealla tasolla. Hanke on syntynyt tarpeesta varmistaa osaavan työvoiman saantia myös oppilaitoksen pääkampusalueen ulkopuolella. Hankkeella haetaan ratkaisua potentiaalisen työvoiman ja työpaikkojen erityisesti mikro- ja keskisuurten yritysten näkökulmasta pienissä kunnissa (Ranua ja Kolari).

Reitistöt

Hankkeessa kestävöitetään yksi Ylläksen matkailukeskuksen reitistökokonaisuuden keskeisimmistä reittiosuuksista Ylläsjärvi-Tunturijärvi-Äkäslompolo. Kestävöitettävät kohdat sijoittuvat koko reitin alueelle, yhteensä noin 14 000 metriä.

Hankkeen tavoitteena on laatia asiantuntijatyönä yleispätevä(t), muunneltava (t) siltasuunnitelma(t). Suunnitelmia tullaan hyödyntämään maastoreittien siltakunnostustöissä.

Ylläsjärvi-Kesänkijärvi maastoreitti hankkeessa kunnostetaan yhdessä Metsähallituksen kanssa reittiosuutta, joka kunnostettuna tulee olemaan yksi pääväylistä Ski Resort Ylläkseltä sekä Ylläsjärven kylältä Äkäslompoloon ja toisinpäin.

Hankkeessa kunnostetaan, raivataan, merkataan ja viitoitetaan noin 60 km Luosun-, Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien välisen alueen reiteistä maastopyöräilyyn soveltuviksi (kartta). Nostetaan aikaisemmin maastopyöräilyreitteinä olleet huonokuntoiset reitit takaisin maastopyöräilykäyttöön ja kunnostetaan joitakin talvella latukäytössä olevia ja muita sopivia etappeja maastopyöräilykäyttöön soveltuviksi. Viitoitetaan ja opastetaan reiteille turvallisesti, huomioiden myös kunnan eteläosan kylien opasteet. Näin hanke osaltaan luo myös uskottavuutta kehittämishankkeissa tehtäviin toimenpiteisiin ja saavutettuihin tuloksiin konkretisoimalla investoinnein näkyväksi tehdyt suunnitelmat ja ideat. Tässä hankkeessa toimenpiteet toteutetaan hyödyntäen Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa tehtyjä kartoituksia ja suunnitelmia (Bike Master Plan).

Kolari on mukana The Arctic Bikepacking Traking II -hankkeessa. Hanketta toteuttaa Pyöräilykuntien verkosto ry (3/2021-2/2023).

Hankkeessa laaditaan Kolarin kunnan koko alueen kattavalle, toiminnallisesti monipuoliselle reitistölle ylläpito- ja kehittämissuunnitelma. Keskeistä on tuottaa sellainen suunnitelma, jolla reitistön kunto, turvallisuus ja laatu varmistetaan vastaamaan alueen elinkeinotoiminnan ja asiakkaiden tarpeita.

Lähiruoka ja luonnontuotteet

Luonnontuotealan hankkeissa kehitetään ketjua luonnontuotteille Kolarin metsistä maailmalle. Hautomon tarkoituksena on jalostaa alasta kiinnostuneiden unelmista todellisia urapolkuja. Raaka-aineiden talteenotto on yksi tärkeimmistä töistä, kun mietitään miten metsien aarteista ja unelmista saadaan alueen ihmisille työtä ja toimeentuloa. 

TRIWA LIFE (yhteistyöhanke)

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostushanke, jossa Tornionjoen ja sen sivujokien tilaa parannetaan sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä lähemmäs luonnontilaa, ja siten suojella alueen elinympäristöjä, kasveja ja eläimiä. Hankkeen toiminta-aika on 2023–2030. Lue lisää TRIWA LIFE -hankkeen sivustolta.

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia (yhteistyöhanke)

Hankkeen tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin neljän kunnan osalta mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen. Hanketta hallinnoi Kittilän kunta ja rahoittajana Traficom sekä Tunturi-Lapin kunnat. Työssä kootaan yhteen liikenteen nykytilatiedot, luodaan visio Tunturi-Lapin kestävälle liikkumiselle, asetetaan tavoitteet sekä laaditaan suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan edistää liikkumista kävellen, pyörällä tai saatavilla olevalla joukkoliikenteellä Tunturi-Lapin alueella. Hankkeesta lisää.

Strategia toimii jatkossa seutukunnan kestävän liikkumisen edistämistä ohjaavana asiakirjana ja mahdollistaa alueen kestävää liikkumista edistävien infrahankkeiden toteutumista.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2022. Budjetti: Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000 euroa.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi (KeLiPa) (yhteistyöhanke)

Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla saavutettavuus on haaste: se haastaa paikalliset asukkaat, elinkeinotoiminnan ja matkailun. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palveluiden järjestäminen on pirstaloitunutta ja tiedon löytäminen palveluista on vaikeaa. Näitä haasteita ratkotaan ”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hankkeessa, jossa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi. Hankkeesta lisää.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 190 €, josta Lapin liiton myöntämää EAKR -tukea on 221 753 €. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2020-28.2.2023.

Tuottavuus ja hyvinvointi

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden ymmärtämisellä on merkitystä työn tuloksellisuuteen, organisaation laadukkaalle, vaikuttavalle toiminnalle sekä työyhteisön hyvinvoinnille. Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio ja Koulutuskuntayhtymä Lappia asiantuntijayhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ovat ryhtyneet yhteisvoimin parantamaan organisaatioidensa hyvinvointia ja tuottavuutta. Tätä työtä mahdollistamaan verkosto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ESR-hankkeelle Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen.

 Ylläsjärven yritysryhmä

Ylläsjärven yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää Ylläsjärvellä Sport Resort Ylläksen alueella sijaitsevien matkailuyritysten yhteistyötä, yhteistä markkinointia, ja monipuolistaa ja kasvattaa ympärivuotista liiketoimintaa. Hankkeen avulla tuotetaan alueen yritysten yhteinen kehittämissuunnitelma, tehostetaan markkinointia sekä kehitetään palveluita. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän yhteisiä toimenpiteitä. Yritysryhmässä on mukana yhdeksän (9) alueen mikroyritystä. Hanketta hakee ja hallinnoi Kolarin kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2020-31.1.2023.

USVA -yhteismarkkinointikonsepti -hanke

Kolmen naisyrittäjän yritysryhmähankkeen tavoitteena on yhdessä kehittää yhteismarkkinointikonseptia luonnontuote- ja hyvinvointituotteille. Mukana olevat yritykset ovat Asentopaikka Ay, Liikkeeni ja Aava Lapland. 

Kalastusmatkailuhankkeet

Tornion-Muonionjoen kalastumatkailuhanke vie Väylänvarren kalastusmatkailuyrittäjien palvelut kansainvälisten matkailijoiden tietoisuuteen.

Kylien kehittäminen

Kolarin kylien kehittämishanke ja investointihanke nostavat 16 kylämme valmiuksia tuottaa palveluita matkailijoille. Hankkeessa kehitetään kunkin kylän omia vahvuuksia. Kylissä toimivat yhdistykset pilotoivat matkailutuotteita ja raivaavat tietä liiketoiminnalle.

Pasmajärven yhteismetsän hallinnoima Tirrovoimaa-hanke visioi ja etsii tietä rakentaa Tirroniemen leirikeskuksesta kansainvälisten matkailijoiden korkeatasoinen luontomatkailukohde, jossa ohjat säilyvät paikallisissa käsissä.

 

Yrittäjyyskasvatus

Hanke luo Pellon, Kolarin ja Muonion lapsille ja nuorille mahdollisuuksia palata ja työllistyä kotiseudulle. Hanke vastaa uuden opetussuunnitelman haasteisiin ja kasvattaa yrittäjämäiseen asenteeseen sekä antaa mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen. Työtä tehdään lasten ja nuorten, opettajien sekä alueen yrittäjien kanssa.

 

Arctic business concept -hanke

ABC-hanke voimistaa lappilaista kaivannais- ja teollisuusyrittäjyyttä ja työskentelee myös pienteollisuusyritysten kanssa.