Leva och bo i Tornedalen -Interreg Nord -hanke

Interreg, Pajalan kunnan logo, Kolarin kunnan logo, Lapin liiton logo

Toteutusaika 1.2.2019-30.6.2022

Kokonaisbudjetti 238 271 € , josta Kolarin osuus 80 408 €. 

Leva och bo i Tornedalen -hankkeen tarkoituksena on luoda hankkeeseen osallistuvien kahden kunnan, yli valtakunnan rajojen ulottuva yhteinen, kestävä ja pitkäaikainen työmarkkinoihin liittyvä strategia. Strategian tarkoituksena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta siten, että kerrotaan alueen potentiaalista ja houkutellaan näin alueelle uusia, pysyviä kuntalaisia. Samalla huolehditaan myös alueen pitovoimasta.

Kunnat kilpailevat osin samoista työntekijöistä, mutta ne myös jakavat yhteisen haasteen työvoiman saatavuudessa sekä työn ja työntekijöiden kohtauttamisessa. Tarvitaan uutta ajattelua toimenpiteiden kehittämiseksi. Samoin toimien jalkauttamiseen tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta työ ja sen tekijä saadaan kohtaamaan. Samalla tuetaan myös muuttoa alueelle ja asukkaiden pysyvyyttä alueella. Valtakunnan rajat ylittävän aidon yhteistyön avulla parannetaan työvoiman osaamista sekä eri alojen ammattitaitoa, kehitetään verkostoja ja työvoiman liikkuvuutta.

Tavoitteiden toteuttamiseksi kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeessa. Ne tuottavat sisältöjä muun muassa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin nykyiselle väestölle, potentiaalisille asukkaille, työntekijöille sekä investoreille.

Työtä tehdään lähellä työnantajia, asukkaita, kiinteistöjen omistajia, potentiaalisia työntekijöitä jne. Pajalan kunta vastaa hallinnollisesti hankkeen toteutuksesta. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyönä. Käytännön työssä työnjako toteutetaan kuntien tämänhetkisten vahvuusalueiden mukaisesti. Kolari voi hyötyä ja oppia Pajalan kunnan kehittämistä työmalleista, jotka liittyvät asuntokysymyksiin sekä väestökehityksen, työpaikkojen ja työntekijätarpeiden analysointiin osana elinvoimaisuuden kehittämistä. Pajala voi hyötyä ja oppia Kolarin kunnan kehittämistä työmalleista, jotka liittyvät aluemarkkinointiin, viestintään sekä yhteistyöhön alueen yrittäjien kanssa. Yhteistyö ja yhteinen viesti alueelta vahvistavat Tornionlaakson näkyvyyttä, mahdollisuuksia ja vetovoimaisuutta.

Hankkeen kuvaus ruotsiksi: 

Leva och bo i Tornedalen projektet har som mål att i gränsöverskridande samverkan med Kolari kommun skapa en hållbar och långsiktig strategi. Strategin syftar till att stärka regionens livskraft på ett sätt där vi berättar om potentialen i området och attraherar nya inflyttade kommunmedborgare till regionen.Samtidigt skall vi se till att de som flyttar till regionen stannar här. 

Kommunerna är konkurrenter till varandra då vi ofta tävlar om samma arbetskraft, men samtidigt delar vi de utmaningar som det innebär att hitta rätt arbetskraft till rätt arbetsgivare.Vi behöver nytt sätt att tänka och nya arbetsmedoder. Vi behöver ett nytt innovativt sätt att förankra arbetet så att arbete och arbetstagare möts på ett bra sätt. Då kan vi stödja inflyttning till regionen och får en hållbar inflyttning.

För att uppnå målen i projektet kommer kommunerna att arbeta i samverkan inom alla områden. Kommunerna producerar innehåll i projektet såväl internt som extern inom marknadsföring till kommunens medborgare, potentiella kommunmedborgare, arbetstagare och investerare. Arbetet i projektet sker i nära samverkan med arbetsgivare, kommunmedborgare, fastighetsägare mm.

Leaderpart i projektet är Pajala kommun som ansvarar för projektets genomförandet. Alla aktiviteter gör i samverkan.Fördelning av huvudansvaret för respektive delområde görs utifrån de områden där respektive kommun har sin styrka.

Kolari kan dra nytt av det arbetet som är gjort i Pajala när det gäller utveckling av bostadsfrågor och befolkningsutveckling.Analysarbete kring arbetsamarknadsfrågor som en del av utvecklingsarbetet för att utveckla kommunen på ett livskraftigt sätt.

Kolari

projektipäällikkö, Robert Hawkins

robert.hawkins@kolari.fi

Pajala

projektipäällikkö, Pia Lakkapää 

pia.lakkapaa@pajala.se

www.pajala.se