KOLARI KASVAA LUONNOSTAAN KESTÄVÄSTI

    • Me kasvamme rohkeasti

    • Me kasvamme yhteistyöllä 

    • Me kasvamme toimeliaisuudella

    • Me kasvamme kestävästi

 

ME KASVAMME ROHKEASTI

• RATKAISUKESKEISYYS: Katsomme toiminnassamme ja päätöksenteossamme aina eteen-, ei taaksepäin. Tunnistamme mahdollisuudet ja tartumme niihin. Uskallamme visioida rohkeasti ja tuoda sitä kautta kehittämiseen pitkäjänteisyyttä. Investoimme tulevaisuuteen rohkeasti ja kestävästi.

• IDEOINTI JA KEHITTÄMINEN: Ideoimme uusia, ennakkoluulottomia tapoja toimia niin kuntaorganisaationa kuin
kuntayhteisönäkin. Luomme rakenteet, jotka kannustavat ja mahdollistavat sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien
osallistumisen yhteiseen ideointiin ja kehittämiseen.

• KOKEILUKULTTUURI: Toimimme ketterästi ja etsimme ennakkoluulottomasti tapoja tehostaa toimintaamme ja
prosessejamme. Selkeytämme tekemisen suuntaa ja tavoitteita ja kokeilemme rohkeasti uusia tapoja toimia, mikä
parantaa sisäisesti työhyvinvointia ja ulkoisia palvelukohtaamisiamme.

• TURVALLINEN ILMAPIIRI: Juhlimme onnistumisia, mutta myös kokeilun kautta syntyneitä virheitä. Viestintämme
on rohkeaa, avointa ja erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa.

 

ME KASVAMME YHTEISTYÖLLÄ

• KAIKKI TERVETULLEITA: Toivotamme kaikki tervetulleiksi Kolariin asumaan, yrittämään ja jäämään
kuntayhteisön aktiivisiksi jäseniksi. Meille mahtuu karvoihin katsomatta monen moista tekijää ja toimijaa.
Jokainen kolarilainen on yhtä arvokas ja siksi kohtelemmekin toisiamme kunnioituksella ja avoimin mielin.

• YHTEINEN KEHITTÄMINEN: Kaikki kuntalaiset ja yhteisöt toivotetaan tervetulleiksi tekemään yhteistä,
tavoitteellista työtä kunnan kehittämisen eteen, yli rakenteiden ja toimialarajojen. Kolarin kunta osallistaa eri
toimijoita monipuoliseen yhteistyöhön aktiivisen ja virkeän kotiseudun kehittämisen pariin. Alueellinen
yhteisöllisyys näkyy myös aktiivisena rajayhteistyönä.

• PALVELUKULTTUURI: Palvelemme asukkaitamme, asiakkaitamme ja toisiamme. Elämme positiivisessa,
rakentavassa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistemme, sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme
kanssa. Turvallisessa ilmapiirissä kaikilla on lupa puhua ja kokeilla uutta. Huolehdimme että palvelumme ovat
saavutettavissa ja helposti käytettävissä. Digitaalisuus tukee palveluverkoston monipaikkaisuutta.

• KUNTA MAHDOLLISTAJANA: Kunta mahdollistaa eri yhdistysten ja toimijoiden yhteistyön ja kohtaamisia mm.
monitoimitalon tiloissa, ja pyrkii organisaationa olemaan vahvasti läsnä ja tukena eri tahojen toiminnalle. Myös
kylien Kolarin mahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistyötä edistetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

 

ME KASVAMME TOIMELIAISUUDELLA

• TOIMINNAN SUJUVUUS: Viemme asioita tomerasti ja tuloksellisesti eteenpäin. Meillä asiat eivät jää junnaamaan
byrokratian rattaisiin, vaan asiat etenevät joutuisasti ja sujuvasti.

• PALVELUT JA INFRASTRUKTUURI: Monipuolisiin liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin sekä laadukkaisiin
kulttuuri- ja sivistyspalveluihin tullaan jatkossakin panostamaan vahvasti, sillä ne luovat kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja vetovoimatekijöitä eri sukupolville ja yrityksille. Myös matkailua ja yritystoimintaa tukevaa
infrastruktuuria kehitetään pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.

• YRITYKSET JA YRITTÄJYYS: Edistämme kunnassa monipuolista yrittäjyyttä joka tukee kunnan ympärivuotista
elinvoimaa ja luo työpaikkoja. Kunta on aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen edistäjä ja mahdollistaja kouluasteilta
toimintaympäristön kehittämiseen. Myös laadukkaaseen asuntokantaan panostetaan mm. kaavoitukseen kautta
jotta se tukisi yritysten houkuttelevuutta ulkopaikkakuntalaisten työntekijöiden näkökulmasta.

• KUNNAN TUKI JA OSAAMINEN: Kunta on proaktiivinen toimija eri rahoituskanavien hallinnassa ja se edistää
yhteisöjen sekä yritysten ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

 

ME KASVAMME KESTÄVÄSTI

• LUONTO: Luonto on meille tärkeä elämisen ja harrastusten lähde. Monipuoliset ja laajat reitistöt, monipuoliset
luonnon mahdollistamat harrastusmahdollisuudet, metsästys ja kalastus aina väylältä tunturiin ja takaisin ovat
tärkeitä painopisteitä.

• LUONNONVARAT: Pidämme huolta luonnosta ja kestävyydestä. Vaalimme elinympäristömme puhtautta ja
viihtyisyyttä. Kehitämme energiatehokkuutta kunnan omissa toimissa ja infrastruktuurissa. Alueen luonnonvaroja,
kuten kaivoksia ja luonnontuotteita hyödynnetään monipuolisesti siten, että niiden vaikutukset talouteen,
hyvinvointiin ja ympäristöön ovat pitkäjänteisesti tasapainossa ja tukevat kestävyysperiaatetta.

• ALUEELLINEN MONIPUOLISUUS JA VIIHTYVYYS: Monipuoliset ja omaleimaiset kylät ovat kunnan strategian
käytännön toimintaympäristo, josta pidämme huolta. Panostamme myös kirkonkylän elävöittämiseen ja
viihtyisyyteen.

• LUONNOLLISUUS KOLARILAISISSA: Luonnollisuus on myös aitoja kohtaamisia ja ihmisläheisyyttä. Jokainen saa
olla yhteisössämme luonnollinen, oma itsensä ja suhtaudumme erilaisuuteen voimavarana. Luonnollisuus näkyy
myös hyvinvoinnin vaalimisessa ja viestinnässä.