Luonnontuotealan kasvukoordinaattori hanke

Kolari kasvaa luonnosta, Pellon kehitys, Muonio, Kideve, Enontekiö, EU lippu, ELY, Maaseutu

Luonnontuotealan kasvukoordinaattori

Hanke on Kolarin kunnan hallinnoima, Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Pellon kanssa yhdessä suunniteltu tiedonvälityshanke, jota on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Rahoituksen myönsi Lapin ELY-keskus toimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet.

Kokonaisrahoitus: 248 370€, josta tuen osuus on 198 696€. Kuntarahoituksen osuus on yhteensä 39 739,20 euroa ja muun tuen osuus 9 934,80 euroa.

Toteutusaika: 01.09.2021- 30.06.2024.

Hankkeen tausta:
Lapin suurimpiin vahvuuksiin nähdään lukeutuvan puhtaiden luonnon raaka-ainevarantojen ohella luonnontuotteiden hyödyntämisen pitkät perinteet, vahva alueellinen yhteistyö ja luonnontuoteosaamisen ympärille kasvaneet verkostot. Luonnontuotteella ei myöskään tarkoiteta enää pelkkää elintarvikkeeksi jalostettua luonnonmarjaa, vaan alueen yritykset hyödyntävät luonnon raaka-aineita muun muassa riista- ja kalatalouden tuotteissa ja palveluissa, matkailutuotteissa, elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja lääkkeissä. Ongelmana kuitenkin on, että vaikka luonnontuotealaa on kehitetty Lapissa jo pitkään, kiteytyvät toimialan rakenteeseen liittyvät haasteet täälläkin yritysten pienuuteen, yritysten välisen yhteistyön, arvoketjujen sekä kasvuun vaadittavien isompien investointien puutteeseen, sekä toimialan yhteisen edunvalvonnan kehittymättömyyteen. Yritysten on myös haastavaa pysyä perillä lainsäädännön ja kansallisten palvelumallien nopeasta kehityksestä ja muutoksista.

Luonnontuotealan kasvukoordinaattori- hanke on jatkoa Länsi-Lapin kuntien aikaisemmille luonnontuotealan kehittämistoimenpiteille. Hankkeen tarve on noussut alueilla aikaisemmin toteutetuista hankkeista sekä luonnontuotealalla toimivien yrittäjien, oppilaitosten ja kuntien elinvoimapalveluiden puolelta viestityistä aidoista tarpeista. Lapissa on vuosien varrella tehty hyvää työtä luonnontuotealalla toimialaa kehittäen, verkostoa suunnitellen, yrittäjyyttä mahdollistaen, toimijoita törmäyttäen ja raaka-aineita tutkien. Lappiin on laadittu myös alaa ja toimijoita ohjaava Lapin Elintarvikeohjelma, jonka mukaisesti toimijoita tulee ohjata, tukea, ja tiedottaa tietotaidon karttumisen ja suunnitelmallisen toiminnan mahdollistamiseksi. Ala on edelleen kasvava ja paljon mahdollistava erityisesti nyt, kun puhtaan, aidon, turvallisen ja monipuolisen ravinnon merkitys kasvaa entisestään. Luonnontuote- ja lähiruoka-alaa säätelee laaja määrä asetuksia, määräyksiä, ohjeita ja tulkintoja. Tieto ja taito on hyvin pirstaloitunutta ja hajallaan saatavilla, jolloin oikean ja oleellisimman tiedon löytäminen ja soveltaminen on varsin haastavaa. Alue tarvitsee kokoavan toimijan, koordinoitua ja suunnitelmallista työtä, jonka avulla toimijat niin olemassa olevat kuin uudet, voivat edelleen kehittää alan toimintoja, yrittäjyyttä ja siten myös alueen ja kuntien elinvoimaisuutta.


Hankkeen päätavoitteena on luoda Länsi-Lappiin elinvoimainen luonnontuotealan osaamiskeskittymä: verkosto, joka kehittää ja kasvattaa alueen luonnontuotealan osaamista ja liiketoimintaa monialaisesti. Tämä päätavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen: 1) tehdään luonnontuotetoiminnalle kestävä toimintamalli, joka vastaa joustavasti ja monipuolisesti luonnontuotealan kehittyviin tarpeisiin myös hankkeen jälkeen, 2) törmäytetään Länsi-Lapin luonnontuotealan toimijoita, edistetään luonnontuotteiden tukkutoimintaan, vientiin, jalostukseen sekä markkinointiin liittyviä toimia, 3) pilotoidaan luonnontuotealan toimintamallia käytännössä, jalkautetaan toimintoja osaksi käytäntöjä sekä tuotetaan alueellinen toimintasuunnitelma. Pilotoinnin aikana järjestetään erilaisia tiedotus- ja yhteistyötilaisuuksia, jotka tähtäävät monialaisen ja konkreettisen yhteistyön syntymiseen.

Hankkeen hyödyt sinulle:
Verkoston toiminta kattaa metsästä kerättävien luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen lisäksi poro- ja kalatalouden tuotekehityksen sekä lähi- ja likiruokaketjujen kehittämisen. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 43 luonnontuotealalla suoraan tai välillisesti toimivaa lappilaista yritystä tai tahoa. Liity mukaan kasvavaan verkostoomme ja ole mukana vaikuttamassa lappilaisen luonnontuotealan kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa!

Yhteys- ja lisätiedot

Hankkeesta saat lisätietoa Kolarin kunnan elinkeinoasiantuntijalta: Hanna Vuontisjärvi, hanna.vuotisjarvi@kolari.fi, 040 489 5571.

Luonnontuotealan kuulumisia voit seurata yhteisösivulta facebookista, osoitteesta Mettänvilja.