Lupapäätös Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimiluvan osittaiseksi peruuttamiseksi

27.01.2022

Kuulutus

Päätös 

Suomen kielinen päätös on saapunut ja julkaistu ELY-keskusten verkkosivuilla.

Hakija:  Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket)

Asia:  Lupapäätös Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimiluvan osittaiseksi peruuttamiseksi, Pajala, Ruotsi.
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnat sijoittuvat siten, että niillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen lupapäätöksestä tiedotetaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 18 ja 22 artikloiden mukaisesti myös Suomen puolella.

Päätöksen pääasiallinen sisältö:
Ruotsin lupaviranomainen Uumajan tuomioistuin (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) on 13.1.2022 antanut päätöksen koskien Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimintaluvan osittaista peruuttamista (juttu nro M 1828- 18). Päätöksessään lupaviranomainen osittain peruuttaa Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämän toimiluvan (20.8.2010, päätös nro M 11/09) siten, että malmin louhinta rajoitetaan enintään 7 miljoonaan tonniin malmia vuodessa. Muilta osin Ruotsin luonnonsuojeluviraston hakemus hylätään.

Nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja ruotsinkielinen lupapäätös ovat nähtävillä sähköisesti 27.1.- 7.3.2022 välisen ajan ELY-keskusten verkkosivuilla osoitteessa: www.elykeskus.fi (valitse alueeksi Lappi). Lupapäätös tullaan kääntämään olennaisilta osin suomen kielelle helmikuun aikana tulee nähtäville samoille verkkosivuille.

Päätös ja lupa-asiakirjat ovat nähtävillä paperiversiona ruotsin kielellä tuomioistuimen ja Pajalan kunnan kansliassa asiakirjojen säilyttäjän Erik Waaran luona osoitteessa: Pajala kommun, 984 85 Pajala, puh.+46 978 120 27.

Muutoksenhaku:
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Ruotsin lupaviranomaiselta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Uumajan tuomioistuimen kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.2.2022. Valitus tulee olla Uumajan tuomioistuimessa em. päivämäärään mennessä, mutta tuomioistuimelta voi pyytää valituksen yhteydessä jatkoaikaa erityisestä syystä, kuten suomenkielisen päätöksen käyttöönsaaminen.

Lisätietoja:
Lupapäätöksen kuuleminen: Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 029, anna.pitsinki(at)ely-keskus.fi ja
Juha-Pekka Hämäläinen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 332, juha-pekka.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Rovaniemellä 27.1.2022