Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

15.12.2023

KUULUTUS

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin.

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 15.12.2023–17.6.2024 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16 mennessä. Edellä mainitulla verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite on kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Jari Pasanen (puh. 0295 476), ylitarkastaja Pekka Räinä (puh. 0295 037 517) sekä hydrogeologi Anne Lindholm (pohjavedet, puh. 0295 037 021) Lapin ELY-keskuksesta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero: 0295 037 000.

Rovaniemellä 15.12.2023
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus