Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

15.03.2024

KUULUTUS

Asia: Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapin alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Kuulutuksen julkaisupäivä: 15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä:
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito: Tämä kuulutus ja Lapin aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi  =>Lappi

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta, maakunta, vesistö- tai merialuehaulla.

Palautteen antaminen: Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö- ja meritulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen:
Palautteet voi antaa:
- www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
- Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo. lappi(at)ely-keskus.fi) tai
- kirjallisesti Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyy myös kuulemisasiakirjasta.

Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354
Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh. 0295 037 398
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rovaniemellä, 15.3.2024
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus