YKSINYRITTÄJÄN TUKI

Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolellisesti. Tukea haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella. Linkki löytyy sivun loppupuolelta.

Yksinyrittäjät, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Kolari, voivat hakea Kolarin kunnalta 2000 euroa valtionavustusta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi. Tukea myönnetään kunnalle myönnettyjen valtion määrärahojen puitteissa hakemusten saapumis- ja valmistumisjärjestyksessä.

Mikä on yksinyrittäjän tuki ja mihin se on tarkoitettu

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 ⎼ 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).

Kenelle tukea voidaan myöntää ⎼ yksinyrittäjän määritelmä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee yrittäjän osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Tarkennuksesta lisää tästä TEM:n tiedotteesta 30.4.2020.

Millä edellytyksillä avustus voidaan myöntää

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis-tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen. 

Miten tukea haetaan

Yksinyrittäjän tukea haetaan kaksivaiheisesti. Hakuaika on 21.4.-30.9.2020.

1) Vaihe 1 – Hakulomake
Täytä hakulomake ja allekirjoita se sähköisesti. Perehdy huolella tämän sivun ohjeisiin, lomakkeen lopussa oleviin määritelmiin sekä sopimuksen ehtoihin täytön yhteydessä! Sähköisellä allekirjoituksella sitoudut noudattamaan ehtoja.

YKSINYRITTÄJÄN TUEN HAKULOMAKE löytyy tästä.

Ole kärsivällinen, palvelu on ajoittain ruuhkautunut.

2) Vaihe 2 – Liitteiden toimitus

Lomakkeen täytön jälkeen tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa sähköpostitse seuraavat asiakirjat (mielellään pdf-muodossa):
– Tilinpäätös 2019 TAI veroilmoitus 2019 tai viimeisin TAI mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)
– Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
– Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma

Liitteet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: yritystuki@kolari.fi. 

Sähköpostiviestin otsikkoon tulee laittaa sen henkilön nimi, joka allekirjoittaa lomakkeen.

HUOM! Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä liitteet että hakemus on toimitettu kunnalle.

Tuen ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

  1. Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.
  2. Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
  3. Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille.
  4. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
  5. Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Kunta raportoi avustuksen käytöstä valtionavustuksen myöntäneelle taholle 31.12.2020 mennessä tai muuna avustuspäätöksessä mainittuna ajankohtana.

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, mahdollisimman nopeasti. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä hakemus että liitteet on toimitettu. Mikäli et ole toimittanut näitä molempia, hakemus ei etene.

Kiinnitä huomiota perusteluihin. Esimerkiksi pelkkä maininta "Maksan laskut." ei ole riittävä. Tärkeää on todeta, mitkä laskut maksaa. Esimerkiksi kiinteiden kulujen laskut kuten toimisto- ja kirjanpitomenot. Lue huolella hakuohje.

Saat tiedon päätöksestä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukea ryhdytään maksamaan mahdollisimman pian.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä

Muuta huomioitavaa

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska kyseessä olevia tukia/avustuksia ei ole erikseen säädetty verovapaiksi, nämä ovat yritykselle veronalaista tuloa. Kyseiset tulot ovat yritystoiminnasta saatavaa tuloa, joka on kirjattava kirjanpitoon tulona. Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle. 

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 monentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamikseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti. 

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty. 

Usein kysytyt kysymykset, ohjeita hakemiseen

TEM on koonnut sivuilleen kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa. Tutustu TEM:n sivuun tästä.

Mikäli sinulla on kysyttävää yksinyrittäjän tuesta, olethan yhteydessä:

Nina-Maria Möykkynen 
puhelin 040 489 5007
sähköposti nina-maria.moykkynen@kolari.fi