Valtuusto hyväksyi uuden strategian

30.09.2022

kuntalaiset toivoivat asuntoja ja yhteistyötä

Kuntastrategiassa Kolari lupaa pitää huolta luonnosta ja kestävyydestä, sekä hyödyntää alueen luonnonvaroja tasapainoisesti. Kuntalaiskyselyn vastaajilla oli runsaasti mielipiteitä kaivoshankkeen puolesta ja sitä vastaan.

"Kolari kasvaa luonnostaan kestävästi,"

kuuluu Kolarin uuden kuntastrategian otsikko. Strategiaprosessi ja sen viiden sivun mittainen lopputulos kirvoittivat valtuutetuilta tiistaina 20.9. runsaasti keskustelua. Päättäjät hyväksyivät kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavan kuntastrategian vuosille 2023–2027 yksimielisesti.

“Me kasvamme rohkeasti. Me kasvamme yhteistyöllä. Me kasvamme toimeliaisuudella. Me kasvamme kestävästi,”

Kolarin kuntastrategia linjaa.

Eväät strategian otsikoihin ja niiden alle kirjattuihin periaatteisiin kerättiin valtuutetuilta ja johtavilta viranhaltijoilta strategiatyöpajoissa kevään ja kesän aikana sekä verkossa toteutetulla kuntalaiskyselyllä, johon saatiin kuntalaisilta sekä yhdistysten ja yritysten edustajilta noin 240 vastausta.

“Isot kiitokset kaikille, jotka on vastanneet kyselyihin. Tämä on ainoa tapa saaha näin laajasti kuntalaisilta ajatuksia siitä, miten kunnan pitäisi mennä eteenpäin,” valtuuston puheenjohtaja Mikko Lipponen kiittää.

Asuntoja, asuntoja, asuntoja

Ylivoimaisesti tärkein kuntoon laitettava asia oli kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten kyselyiden perusteella asunnot. Paljon mainintoja saivat myös kaivoshanke, sekä puolesta että vastaan, ja kirkonkylän viihtyisyys. Kuntalaiset toivovat myös yhteistyön lisäämistä ja parantamista niin henkilöiden kuin alueidenkin välillä.

“Asuntopula on aivan kauhea, ja kunnan pitäisi tehdä asialle jotakin,” yksi vastaajista tiivistää yli 70 muun mietteet.

Tuoreessa kuntastrategiassa asunnoista linjataan “Me kasvamme toimeliaisuudella” otsikon alla:

“Myös laadukkaaseen asuntokantaan panostetaan mm. kaavoituksen kautta, jotta se tukisi yritysten houkuttelevuutta ulkopaikkakuntalaisten työntekijöiden näkökulmasta.”

Kaivoshankkeesta strategia linjaa “Me kasvamme kestävästi”-otsikon alla:

“Alueen luonnonvaroja, kuten kaivoksia ja luonnontuotteita, hyödynnetään monipuolisesti siten, että niiden vaikutukset talouteen, hyvinvointiin ja ympäristöön ovat pitkäjänteisesti tasapainossa ja tukevat kestävyysperiaatetta.”

Kylien, myös kirkonkylän viihtyisyys mainitaan saman otsikon alla:

“Monipuoliset ja omaleimaiset kylät ovat kunnan strategian käytännön toimintaympäristö, josta pidämme huolta. Panostamme myös kirkonkylän elävöittämiseen ja viihtyisyyteen.”

Yhteistyöstä strategia asettaa tavoitteita sivun verran, muun muassa näin:

“Kaikki kuntalaiset ja yhteisöt toivotetaan tervetulleiksi tekemään yhteistä, tavoitteellista työtä kunnan kehittämisen eteen, yli rakenteiden ja toimialarajojen.”

Sekä seuraavasti:

“Kunta mahdollistaa eri yhdistysten ja toimijoiden yhteistyön ja kohtaamisia mm. monitoimitalon tiloissa ja pyrkii organisaationa olemaan vahvasti läsnä ja tukena eri tahojen toiminnalle.”

Muuttovoitto, matkailun kasvu, hirsikoulut esimerkkeinä myönteisestä kehityksestä

Kaikille kuntalaisille suunnatun kyselyn noin 190 vastauksen perusteella kolarilaiset pitävät Kolarin viime vuosien kehityksessä erityisen myönteisenä muuttovoittoisuutta, matkailun kasvua ja ympärivuotistumista, avointa ja aktiivista viestintää, tunturialueen hirsikouluja, satsauksia liikuntamahdollisuuksiin sekä monipuolista yritystoimintaa sisältäen myös kaivostoiminnan.

28 vastaajaa eli noin 15 prosenttia kuntalaiskyselyyn vastanneista kertoi, ettei näe Kolarin kunnan viime vuosien kehityksessä mitään myönteistä.

Tuki, neuvonta ja tilat auttavat yrityksiä ja yhdistyksiä

Yritysten kyselyyn saatiin 35 vastausta, joissa nostettiin hyödyllisinä kunnan palveluina esiin yritysneuvontapalvelut, rahoituspalvelut sekä eläinlääkärin palvelut. Joka viidennen vastaajan mielestä kunnan yrityksille tarjoamista palveluista ei ole ollut hyötyä.

Yritykset toivoivat kunnalta erityisesti ratkaisuja asuntopulaan sekä kannustavaa ja tukevaa asennetta.

Yhdistysten kyselyyn vastasi 16 yhdistysten edustaa, jotka kokivat erityisen hyväksi mahdollisuuden käyttää kunnan tiloja yhdistystoimintaan. Myös kunnan myöntämät rahalliset tuet koettiin hyödyllisiksi.

Yhdistysten kyselyn vastaajat toivoivat kunnalta tasapuolisuutta, rahallista tukea sekä kunnan läsnäoloa erilaisissa tapahtumissa.

Kuntastrategiakyselyyn oli mahdollista vastata Kolarin kunnan sähköisten viestintäkanavien kautta 13.–31.5.2022.