Tuulivoimaloille tuli suojaetäisyys

22.09.2021

Kolarin kunnanhallitus asetti tuulivoimaloille kahden kilometrin suosituksen suojaetäisyydeksi vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen. Tammikuussa kuntaan toimitettu kuntalaisaloite ehdotti neljän kilometrin suojaetäisyyttä. Kunnanhallitus päätti, että suojaetäisyydestä päätetään hankekohtaisesti.

Päätöksen perusteena on, että tuulivoimalat tuottaisivat toteutuessaan kunnalle merkittävästi kiinteistöverotuottoja. Neljän kilometrin suojaetäisyys karsisi kunnasta kaikki mahdolliset tulevat tuulivoimahankkeet.

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti aina yleiskaavaa, jonka laatimisvaiheessa selvitetään maankäyttötarpeiden yhteensovittaminen ja varmistetaan, että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

Hyvinvointialueet vievät kunnista vuodesta 2023 alkaen valtaosan ansioverotuloista ja valtionosuuksista. Kiinteistöveron tuotot jäävät jatkossakin kokonaisuudessaan kuntaan. Tuulivoimalan vuotuinen kiinteistöverotuotto on kunnalle noin 30 000 euroa, ja koko elinkaarensa aikana tuulivoimalasta maksetaan kiinteistöveroa noin 400 000 euroa.

Berit Hakso teki 101 kuntalaisen allekirjoittaman kuntalaisaloitteen tammikuussa 2021. Allekirjoittaneet esittävät neljän kilometrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Perusteena ehdotetulle suojaetäisyydelle ovat tuulivoimaloiden aiheuttamat maisema- ja meluhaitat sekä kiinteistöjen arvojen mahdollinen aleneminen tuulivoimaloiden läheisyyden vuoksi.