Sakokaivolietteiden luvaton keräily ja käsittely

23.06.2016

Kolarin kuntaan ja Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan toukokuussa 2016 tulleen tiedon mukaan Kolarissa on esiintynyt luvatonta kiinteistöjen sakokaivojen tyhjentämistä muun kuin kunnan järjestämän urakoitsijan toimesta. Lietteitä on levitetty pelloille tai muille maa-alueille, niitä ei ole stabiloitu tai hygienisoitu tai muokattu maahan heti levittämisen jälkeen. Toiminnalle ei ole myöskään haettu asianmukaista ympäristölupaa.

Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten 8 § mukaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan myös umpi- ja sakokaivolietteet koko kunnan alueella teknisen lautakunnan hyväksymän urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kolarin kunta on tehnyt sopimuksen Hettula Oy:n kanssa kunnan sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden keräilyn ja kuljetuksen hoitamisesta koko kunnan alueella.Näin ollen kiinteistöltä saa sako- ja umpikaivolietettä luovuttaa ainoastaan Hettula Oy:lle toimitettavaksi käsiteltäväksi teknisen lautakunnan hyväksymään käsittelyluvan omaavaan käsittelypaikkaan. Tällainen käsittelypaikka Kolarissa on ainoastaan Tunturi-Lapin Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo Rautuvaarassa.

Kolarin kunnan teknisen lautakunnan ja Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan tietoon tulleissa tapauksissa tyhjennykset suorittanut taho on toiminut jätelain, ympäristönsuojelulain sekä jätehuoltomääräysten vastaisesti. Kiinteistöt, jotka luovuttavat jätettä luvattomaan kuljetukseen, rikkovat jätelakia.

Lautakunta jätehuoltoviranomaisena huomauttaa, että sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asiantilan lailliseksi saattamiseksi, mikäli laittomia tyhjennyksiä edelleen havaitaan.

Kolarissa 22.6.2016
Tekninen lautakunta