Kaavoituskatsaus 2019 valmistui

07.08.2019

Kolarin kunnan kaavoituskatsaus 2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan sekä asema – ja ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnallisen päätöksenteon itsenäisyys ja vastuu on korostunut huomattavasti uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa.

Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Kaavaa valmisteltaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisessa varataan tilaisuus asianosaisten mielipiteen esittämiseen. (Valmisteluvaiheen kuuleminen).

Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Kunta pyytää tarvittavat lausunnot kaavaehdotuksesta. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Voimassa olevat kaavat

Maakuntakaava

Kolarin kunnan alueella on voimassa Tunturilapin maakuntakaava, jonka Lapin liiton valtuusto hyväksynyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.06.2010. Maakuntakaava on saavuttanut lainvoimaisuuden 16.05.2012.

Yleiskaavat

 • Kirkonkylän osayleiskaava, kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.06.1979
 • Ylläksen osayleiskaava, kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.02.2008
 • Tornion-Muoniojoen osayleiskaavan, kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.06.2013

Asemakaavat

 • Kolarin kirkonkylän asemakaava, ensimmäinen vahvistus 27.06.1974
 • Sieppijärven asemakaava, ensimmäinen vahvistus 27.06.1974
 • Äkäslompolon asemakaava, ensimmäinen vahvistus 02.01.1985
 • Ylläsjärven asemakaava, ensimmäinen vahvistus 08.01.1990

Ranta-asemakaavat

 • Aalisjärvi, vahvistettu 20.12.1976
 • Kuoppa 01.02.1977
 • Yhteismetsä 06.05.1977
 • Tapojokisuu 08.09.1978
 • Ristimella 18.04.1980
 • Nilivaara 18.04.1980
 • Äkäsjoki (Hannukainen) 14.08.1981
 • Kuertunturi 23.08.1983
 • Pikku-Kaupinjärvi 23.05.1986
 • Röhkömukanmaa 31.10.1986
 • Äkäsjoki (Komulainen) 15.05.1987
 • Rämeänniemi-Ylläsjärvi 02.05.1988
 • Ylläsjärvi 02.05.1988
 • Sulaoja 13.07.1988
 • Isokaupinjärvi 31.08.1989
 • Vaarajärvi 19.10.1989
 • Ylläsjoki 21.02.1990
 • Luosukangas 09.01.1992
 • Tapojoki 20.01.1992
 • Kuerjoki 26.01.1993
 • Seukkala 30.06.1994
 • Äkäsjokisuu 17.07.1996
 • Hannukainen 21.11.1997
 • Kalkkikangas, hyväksytty 19.12.2001
 • Kelloniemi, hyväksytty 27.06.2003
 • Pasmajärvi Lehtiniemen tila, hyväksytty 14.11.2016
 • Pasmajärvi, Niemen tila hyväksytty 27.02.2018


Vireillä olevat kaavat

Kaavaluonnokset ja –ehdotukset selostuksineen ja selvityksineen sekä muuta lisätietoutta kaavoituksesta Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi /Palvelut/Asuminen ja rakentaminen/Kaavoitus/Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevien kaavojen lisäksi kunta on aloittanut laajamittaisen Ylläksen osayleiskaavan päivittämisen valmistelut (poislukien Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaan rajattu alue). Tavoite on haasteellinen ja osayleiskaavan päivittämiseen on tarkoitus hakea mitoitus- ja aluevaraustavoitteita ns. työpajatoiminnan kautta, jossa mm. elinkeinoelämän osuus on tärkeä. Työn arvioitu kokonaiskesto on n. 3 vuotta.

Rakennusjärjestys

Kolarin kunnan uuden rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.06.2002 ja se on astunut voimaan 08.08.2002. Kunta on käynnistänyt rakennusjärjestyksen päivittämistyön.

Kaavatoimikunta

Kolarin kunnanhallitus on päätöksellään perustanut kaavatoimikunnan, joka kokoontuu tarvittaessa 2-3 kertaa vuodessa. Kaavatoimikunnassa on kahdeksan jäsentä ja koostuu virkamiehistä sekä johtavista luottamushenkilöistä. Kaavatoimikunnassa ovat kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja, tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri, rakennustarkastaja, kunnanhallituksen -, tekninen lautakunnan ja rakennuslautakunnan puheenjohtajat

Tonttivaranto

Kolarin kunnalla on omistuksessaan omakotitalorakentamiseen kaavoitettuja rakentamattomia tontteja Kolarin kirkonkylällä (98 kpl), Äkäslompolossa (71), Ylläsjärvellä (12) ja Sieppijärvellä (16). Lomarakentamiseen kaavoitettuja rakentamattomia tontteja Kolarin kunnalla löytyy Äkäslompolosta (22) ja Ylläsjärveltä (11). Liike- (4), teollisuus- (15) ja hotellirakentamiseen (1) kaavoitettuja rakentamattomia tontteja löytyy Kolarin kunnalta Kolarin kirkonkylältä ja Äkäslompolosta. Lisäksi kaikista asemakaava-alueista (Kolarin kirkonkylä, Äkäslompolo, Ylläsjärvi ja Sieppijärvi) löytyy runsaasti yksityisten ja valtion omistamia rakentamattomia tontteja em. tarkoituksiin.

Arkkitehtikilpailut

Kolarin kunta on yhteistyössä Lapin liiton kanssa SAFAn säännöillä ja osaksi EU-rahoituksella järjestänyt arkkitehtikilpailut Ylläksen alueen Ylläsjärven ja Äkäslompolon keskeisille kyläalueille sekä Äkäslompolon laskettelukeskuksen alueelle. Arkkitehtikilpailuilla on selvitetty mm. alueiden kaavoitus- ja maankäyttömahdollisuuksia, joiden perusteella osa kaavoitushankkeista käynnistyy. Tällä hetkellä arkkitehtikilpailuja ei ole käynnissä. Lisäksi alan oppilaitokset ovat tehneet Ylläksen alueelta erilaisia opinnäytetöitä kaavoituksesta ja maankäytöstä.