Nuorten ja aikuisten palvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tarjoaa apua sekä nuorten, aikuisten että lapsiperheiden toimeentuloon ja hyvinvointiin. Aikuissosiaalityöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntyä arvioimalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja elämäntilanteen parantamiseksi. Asiakasta ohjataan, tuetaan ja neuvotaan erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Voit varata henkilökohtaisen ajan puhelimitse tai osoitteesta: Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Virtu.fi

 • Sosiaalityöntekijät puh. 040 012 0098 ja 040 489 5543
 • Sosiaaliohjaajat puh. 040 489 5055 ja 040 766 1549

 Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea asiakas hakee kunnasta saatuaan Kansaneläkelaitokselta perustoimeentulotukea koskevan päätöksen.

Toimeentulotukilain mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot. Erityismenoja ovat mm. asumisesta aiheutuvat menot, lapsiperheen tai henkilön erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.

Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista sairautta, sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityistarpeita.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Ota yhteyttä:

Päihteet ja muut riippuvuudet

Päihdepalveluiden ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Ota yhteyttä, kun tarvitset

 • yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa
 • keskusteluapua
 • päihdekartoitusta
 • mahdollista jatkokuntoutusta
 • tukiasuntoa
 • vertaistukea (ryhmä tiistaisin klo 15–16)
 • päivätoimintaa (ryhmä keskiviikkoisin klo 10–14)

Ota yhteyttä:

Työttömien palveluohjaus

Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun työttömyytesi on pitkittynyt tai olet ollut kauan sairauslomalla, työkyvyn selvittely voi olla tarpeellinen. Jos olet epävarma työkyvystäsi, mietit kuntoutusvaihtoehtoja tai olet epävarma siitä, minkälaisia palveluita tarvitset, ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai yksilövalmentajaan. He auttavat kartoittamaan tilannettasi ja työkykyäsi sekä miettivät kanssasi, miten kannattaa edetä. Palveluohjauksen tavoite on selkeyttää kokonaistilannettasi ja auttaa sinua löytämään tie oikeiden palveluiden ja etuuksien piiriin.

Sosiaaliohjaaja ja yksilövalmentaja ovat tukena eri etuuksien ja kuntoutuspalveluiden hakemisessa sekä terveydentilan selvittelyssä.

Ota yhteyttä:

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttöminä tai muun syyn takia pitkään poissa olleiden elämänhallintaa ja tarjotaan heille uusia mahdollisuuksia työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelman, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai yksilövalmentaja sekä TE-toimiston työvoimaneuvoja. Suunnitelman tekemisestä ja kuntouttavasta työtoiminnasta voi tiedustella sosiaalitoimistosta.

Työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä, työpajalla sekä erilaisissa yhdistyksissä avustavissa työtehtävissä. Työtoimintaa voi olla avustavat tehtävät kirjastossa, vanhustyössä, päiväkodilla tai keskuskeittiöllä.

Työtoimintajakso on 3 – 24 kuukautta, jolloin siihen on osallistuttava vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana 4 – 8 tuntia päivässä.

Lue juttu keväällä 2018 järjestetystä työttömien ryhmätoiminnasta Kolarin kunnan Facebooksivulta.

Ota yhteyttä:

Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työkykyselvityksen perustehtävänä on selvittää ja arvioida 18-63 -vuotiaiden asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä kuntoutuksen ja eläkkeen saamisen mahdollisuudet.

Sosiaaliohjaaja tai yksilövalmentaja ohjaa asiakkaan työkykyselvitykseen erillisellä kirjallisella lähetteellä, jossa on liitteenä asiakkaan allekirjoittama suostumus tietojen antamiseen. Sosiaaliohjaaja vastaa yhdessä asiakkaan kanssa työkykyselvityksen etenemisestä ja jatkotoimenpiteisiin ohjaamisesta.

Ota yhteyttä:

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

 •  sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
 •  kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
 • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 • ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
 •  muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Kolarissa järjestettiin keväällä 2018 kuntouttavaa ryhmätoimintaa työttömille. Maanantaisin kokoontunut ryhmä kuuli kevään aikana asiantuntijoiden luentoja, keskusteli arkeen ja arjenhallintaan liittyvistä aiheista ja kävi muun muassa pilkillä.