Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Monipuolisten hoiva- ja tukipalveluiden tarkoituksena on asiakkaan pärjääminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Pyrimme lisäksi räätälöimään ikääntyneille tarpeen mukaisia asumismuotoja, kuten palvelu- ja yhteisöasumista.

Työtä tehdään asiakas edellä ennaltaehkäisevästi ja moniammatillisesti teknologiaa hyödyntäen. Kolarissa yli 65-vuotiaat kutsutaan Seniorisyyneihin viiden tai kymmenen vuoden välein. Näin ikääntymisen haasteisiin päästään tarjoamaan apua ajoissa jo ennen kuin kotona pärjääminen vaikeutuu.

Ikäihmisen palvelut ja hoito suunnitellaan perhepalavereissa, joissa asiakas on pääroolissa oman elämänsä asiantuntijana ja alansa ammattilaiset auttavat kokoamaan hänelle tarvittavat palvelut. Kolari on Lapin kuntien joukossa edelläkävijä erilaisten ikääntyneille suunnattujen uusien teknologioiden käyttöönotossa ja kokeilussa.

Kun koet tarvitsevasi tukea kotona pärjäämiseen, ota yhteyttä

 • Sähköisesti sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Virtu.fi:n kautta
 • Palveluvastaava, 0400 120 386

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista palveluista.

 1. Kotona asumista tukevat palvelut
 2. Liikkumista tukevat palvelut
 3. Asumisen vaihtoehdot
 4. Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tukea kotiin

Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan pärjäämistä kotona mahdollisimman pitkään. Työntekijät työskentelevät asiakkaiden kodeissa kuntouttavalla työotteella. Kotihoitoa toteutetaan moniammatillisesti yhdessä muun muassa fysioterapeutin, kotisairaanhoidon, omaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Asiakas maksaa säännöllisestä kotihoidosta tuloihin suhteutetun maksun.

Kotihoidon tukipalvelut

 • Ateriapalvelua tarjotaan Kolarin palvelutalolla tai Palvelukoti Tannassa. Tarvittaessa ruoka kuljetetaan keskuskeittiöltä asiakkaan kotiin. Uudet asiakkaat ottavat yhteyttä palveluvastaavaan. Mikäli olet jo palvelun piirissä, ilmoita mahdolliset muutokset suoraan keskuskeittiöön, 040 489 5094.
 • Siivouspalveluissa ja ikääntyneiden päivätoiminnassa käytetään palveluseteliä. Seteli myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Siivouspalvelussa huomioidaan lisäksi asiakkaan tulot.
 • Turvapuhelin ja sen lisälaitteet savuhälytin ja ovihälytin.
 • Gps-paikantava ranneke.
 • Automaattinen lääkeannostelija.
 • Kotitalkkari. Ota yhteyttä nuorten työpajalle, 040 701 4841.
 • Sotainvalideille myönnetään tapaturmaviraston korvaamina tukipalveluina edellisten lisäksi auraus-, siivous-, puunteko- ja pyykkipalvelua.

Lisää tietoa tukipalveluista:

 • Palveluvastaava, puh. 040 0120 386.

Kotisairaanhoito

 • Kotisairaanhoitaja ma–pe puh. 040 095 4526
 • Kotisairaanhoitotarvikkeiden jakelu (Keskusvarasto), puh. 040 845 1099
  • Tiistaisin klo 8–11 ja 12–15.

Kotisairaanhoidon tarvikkeiden (diabetestarvikkeet, vaipat jne.) tarpeen määrittelee aina hoitohenkilöstö. Tarvikkeet voi hakea Terveyskeskuksesta keskusvarastolta. Kulku keskusvarastoon tapahtuu terveyskeskuksen sisäpihan puolelta.

Kotikuntoutus

Kolarin kunta järjestää kotikuntoutusta kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai on vaarassa alentua sekä osastolta kotiutuville, joilla avuntarve on muuttunut.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä kotona asumista, vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, edesauttaa toimintakyvyn palautumista muutostilanteissa ja ennaltaehkäistä kaatumistapaturmia.

Kotikuntoutuksessa asiakkaan kanssa tehdään yhdessä suunnitelma ja sovitaan tavoitteet, keinot ja toteutus. Tavoitteet ovat asiakkaan omia. Mitä minä haluan pystyä tekemään omassa arjessani? Kotikuntoutus tapahtuu asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä.

Ota yhteyttä:

 • Kotihoidon fysioterapeutti puh. 040 489 5389

Asumisen ja lyhytaikaisen hoivan vaihtoehdot

Kolarin vanhustenyhdistys ry

43 tavanomaista vuokra-asuntoa Kolarin kirkonkylällä.

Ota yhteyttä:

 • puh. 0400 965 567
 • Osoite: Kolarin Vanhustenyhdistys ry, Pappilantie 2, 95900 KOLARI

Kolarin palvelutaloyhdistys ry 

22 vuokra-asuntoa useita kertoja päivässä apua tarvitseville ikääntyneille. Lisäksi palvelutalolla toimii mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoti. Hoivahenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelutalo tarjoaa myös mahdollisuuden vuorotteluhoitoon esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi. Palvelutalolla järjestetään myös monenlaista kaikille avointa ikäihmisten päivä- ja kerhotoimintaa.

Ota yhteyttä:

 • asumiseen liittyvissä asioissa: Toiminnanohjaaja, puh. 0400 965 567
 • Hoidollisissa asioissa kotihoitoon: puh. 0400 187 405
 • Osoite: Kolarin Palvelutalo, Ruuttikatu 3, 95900 Kolari

Perhekoti Väikkölä

Osavuorokautista ja lyhytaikaista ikäihmisten perhehoitoa sekä tukiperhetoimintaa lapsille ja nuorille. Kolarin Nuottavaarassa luonnon keskellä asiakkaat saavat voimavarojensa mukaista kuntoutusta. Tilalla on hevosia, kanoja, kissa ja koirat. Itsetuotetut raaka-aineet kuuluvat asiakkaiden ruokavalioon.

Ota yhteyttä

Perhekoti Kamraati

Lyhytaikaista ja osavuorokautista ikäihmisten perhehoitoa Kolarissa. Perhekoti Kamraati sijaitsee Kolarin Teuravuomalla vuonna 1951 rakennetussa hirsirakenteisessa  puutalossa. Perhekoti Kamraatissa on tilat neljälle ikäihmiselle: tupakeittiö, kaksi kahden hengen makuuhuonetta ja pesutilat. Perhekodin yhteydessä on kalustettu yksiö, jossa asiakkaan läheinen voi yöpyä omakustanteisesti.

Ota yhteyttä

Palvelukoti Tanna 

Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotiin annettujen palveluiden turvin. Paikkoja on yhteensä 35, joista 4 on varattu vuorotteluhoitoa varten. Asukas maksaa tulosidonnaisen hoiva- ja palvelumaksun, asumis- ja ruokakustannukset sekä omat lääkkeensä.

Ota yhteyttä

 • Palveluvastaava, asukkaiden / vuorottelijoiden palveluhin liittyvät asiat: puh. 040 0120 386
 • Osoite: Palvelukoti Tanna, Sairaalantie 2, 95900 Kolari

Hae asuntoa

 • Kolarin vanhustenyhdistys ry:n asuntoihin haetaan kunnan vuokra-asuntolomakkeella 
 • Palvelukoti Tannaan, Kolarin Palvelutalolle ja Perhehoitokoti Onnelaan vakituiseen asumiseen haetaan yhteisellä lomakkeella
 • Asuntohakemuksia saa myös Kolarin Palvelutalolta ja kunnanvirastolta. Asuntovalinnat tekee moniammatillinen tiimi hoidon porrastuksen mukaisesti.

Liikkumista tukevat palvelut

Asiointiliikenne

Kolarissa liikkumista tukevana palveluna on ensisijaisesti kunnan järjestämä asiointiliikenne. Palveluliikenteen tarkoituksena on parantaa asiointimahdollisuuksia esimerkiksi postiin, matkahuoltoon ja elintarvikekauppoihin. Asiakas haetaan kotiosoitteesta, ja kuljettaja voi tarvittaessa myös auttaa kauppakassin kannossa ulko-ovelle.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevat palvelut mahdollistavat hakijan kotona asumisen, edistävät toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään vähävaraisille yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden tuen tarve aiheutuu ikääntymiseen liittyvästä toimintakyvyn heikkenemisestä ja joilla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää tavallisia joukkoliikennevälineitä.

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

 • Julkisten liikennevälineiden käytön ohjaus ja ohjattu harjoittelulla
 • Saattajapalvelu
 • Ryhmäkuljetukset
 • Taksin, invataksin tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvan kuljetuksen kohtuullisten kustannusten korvaaminen
 • Muu soveltuva tapa

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien ikääntyneiden, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden, heidän omaistensa ja
järjestöjensä yhteistyöelin. Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on varmistaa ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kuntalain mukaisesti.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kolarin kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on 

 • Edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden sekä eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
 • Seurata ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palvelutarpeiden kehitystä kunnan alueella.
 • Osallistua osaltaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kunnan alueella.
 • Edistää ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, palveluiden saamisessa, ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 • Seurata ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja laadun parantamiseksi
 • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt soveltuvat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tarpeisiin.
 • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden elinoloihin ja heidän palveluihinsa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kuusihenkisen neuvoston asettaa kunnanhallitus eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen esityksestä. 

 • Kolarin vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana 31.5.2023 saakka toimii Aarne Simu.
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto jäseniä ovat Seija Ekonoja, Johanna Niva, Helena Niiranen, Eini Pellikka ja Marja-Leena Raittimo.