YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVAN ILMOITUKSEN UUDELLEEN KUULUTUS ILMOITUKSEN MUUTOKSEN JOHDOSTA

23.11.2022

Kuulutus

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.11.2022

Ilmoituksen tiedoksisaantipäivä
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.11.2022.

Ilmoituksen tekijä
Hannukainen Mining Oy

Asia
Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien uusien materiaalien testaamista kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa, Kolari

Ilmoituksen muutos
7.10.2022

Uudelleen kuuluttamisen taustaksi
Hannukainen Mining Oy on 26.7.2022 jättänyt aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituksen koeluonteisesta toiminnasta Hannukaisen alueella Kolarissa.

Aluehallintovirasto on ensimmäisen kerran tiedottanut tästä koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoitusasiasta 7.9.–14.10.2022. Lapin ELY-keskus on 7.10.2022 tehnyt Hannukaisen kaivosalueella kysymyksessä olevaan koerakenteeseen liittyvän valvontakäynnin, johon myös aluehallintovirasto osallistui. Koerakenne oli valmistunut ennen valvontakäyntiä. Valvontakäynnillä ilmeni, että koerakennetta ja sitä koskevia suunnitelmia oli muutettu aluehallintovirastoon toimitetun koetoimintailmoituksen jättämisen jälkeen ainakin lisäämällä rakenteeseen moreenikerros betonirakenteen päälle. Lisäksi koerakenteen paikkaa oli siirretty hieman työteknisistä syistä. Myös alkuperäinen vesien tarkkailusuunnitelma oli muuttunut. Aluehallintovirasto on valvontakäynnin jälkeen 11.10.2022 tiedoksianto- ja lausuntoajan vielä ollessa meneillään ilmoittanut niille, joilta oli pyydetty asiasta lausuntoa, että aluehallintovirasto on edellä mainituista syistä pyytänyt Hannukainen Mining Oy:tä päivittämään koetoimintailmoituksen asiakirjat  ajantasaisiksi ja että asiasta tullaan lähettämään uudet lausuntopyynnöt uudella määräajalla. Hannukainen Mining Oy on 14.10.2022, 31.10.2022, 11.11.2022 ja 14.11.2022 täydentänyt ilmoitustaan. Täydennykset on julkaistu aluehallintoviraston Lupatietopalvelussa. Muuttuneiden suunnitelmien vuoksi aluehallintovirasto tiedottaa ilmoituksesta uudelleen.

Ilmoituksen pääasiallinen sisältö
Yhtiön koetoiminnan tarkoituksena on testata uusia materiaaleja kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa. Toiminta liittyy TYPKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja typpi- ja sulfaattipitoisten kaivosvesien stabilointiin sivuvirtapohjaisten betoni- tai peiterakenteiden avulla. Yhtiön suunnitellulla Hannukaisen kaivoksella tulee muodostumaan rikastamon prosessivesien käsittelyssä (käänteisosmoosilaitoksissa) konsentraattia (väkeviä kaivosvesiä), joka vaatii käsittelyä. Koetoimintaa varten valmistetaan konsentraattia vastaavaa synteettistä vettä, jota käytetään alkaliaktivoidun kuonan valmistuksessa. Kuonaa  hyödynnetään betonin valmistuksessa, jota käytetään läjitetyn sivukiven pinnan tiivistämisessä. Kaivosvettä käytettäessä kaivosvesi sitoutuu prosessissa kuonaan.  Toiminta on siten samalla loppukäsittelyprosessi konsentroituneelle kaivosvedelle.

Koetoiminnan tavoitteena on testata teknisiä työmenetelmiä ja ilmoituksessa esitellyn rakenteen toimivuutta käytännössä sivukivialueen peittämisessä. Varsinaista toteutusta varten testataan muun muassa materiaalin veden- ja hapenläpäisevyyttä, lujittumista, stabiiliutta, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä sekä muita työteknisiä seikkoja. Lisäksi testataan peittorakenteen vaikutusta sivukivialueelta tuleviin päästöihin seuraamalla koerakenteiden läpäisevän hapen määrää sekä rakenteiden läpi suotautuvia ja pintavaluntana kulkeutuvia vesiä. Koetoiminta käsittää koeluontoisen peiterakennekentän rakentamisen sekä valmiin peiterakennekentän seurannan. Valmistumisen jälkeen kentän eri lohkojen käyttäytymistä sekä kentällä muodostuvien vesien laatua ja määrää seurataan koko koetoiminnan ajan.

Koetoiminta sijoittuu Hannukainen Mining Oy:n kaivoslupahakemuksen alueella sijaitsevalle vanhalle maa-ainesten ottoalueelle, Laurinojan avolouhoksen länsipuolelle  (kiinteistötunnus 273-402-48-1). Koetoiminnassa rakennettavan kentän pinta-ala on noin 595 m2 ja koerakenteen korkeus enimmillään noin 2,5 metriä. Koerakenteeseen tarvittavan moreenin määrä on noin 580 m3tr.

Peiterakennekentällä muodostuva valumavesi johdetaan ojaa pitkin vesialtaaseen, jossa se sekoittuu edelleen altaassa luonnostaan olevaan veteen. Altaasta vesi päätyy todennäköisesti hitaasti suotautumalla pohjaveteen ja altaan länsipuolella olevalle kosteikkoalueelle, mistä edelleen kosteikon kautta Laurinojaan tai Laurinojaan laskevaan
noroon. Koerakenteen tiivistyskerroksen läpäisevät vedet johdetaan lysimetrien kautta umpikaivoihin, joista vedet johdetaan hallitusti koerakennetta kiertäviin ojiin. Koerakenteen pintavaluntavedet kerätään näytteenoton jälkeen hulevesien ja sadevesien kanssa koealueen eteläpuoleiseen orsivesialtaaseen.

Tiivistysrakenteessa käytettävästä betonista ei arvioida aiheutuvan erityisiä päästöjä ympäristöön. Tiivistysrakenteessa käytettävä materiaali tai valmis rakenne ei pölyä. Rakentamisesta aiheutuu normaalia maarakentamiseen verrattavaa melua, jota havaitaan pääasiassa koetoiminta-alueella ja se kestää vain aktiivisen rakentamisen ajan. Vaikutuksia Laurinojaan tai lähimmälle pohjavesialueelle ei arvioida aiheutuvan. Hannukainen Mining Oy on ottanut koetoiminta-alueen eteläpuolella sijaitsevasta  Laurinojaan laskevasta norosta vesinäytteen ennen koerakenteen rakentamista. Jatkossa vesinäyte otetaan kolme kertaa vuodessa touko-lokakuun aikana.

Koetoiminta päättyy ja rakenteet puretaan, kun Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen toiminta ja louhoksen maanpoistotyöt käynnistyvät tai viimeistään 30.9.2032 mennessä. Koetoiminta keston on näin ollen pisimmillään noin kymmenen vuotta.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 23.11.–30.12.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/8514/2022
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 30.12.2022 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (ymparistolupa.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 6, 13035 AVI). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuksesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672
Ympäristöneuvos Tarja Savela, puh. 0295 017 667
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi