Ylläsjärven asemakaavan muutos

09.10.2018

Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien korttelin 6 rakennuspaikkoja 2–6 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 9.10.–7.11.2018 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee ns. Palovaarassa Palovaarantien ja Viidenkujan välisellä alueella.

Kaava-asiakirjoihin voit tutustua Kolarin kunnan verkkosivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna 7.11.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Isopalontie 2, 95900 Kolari.