Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien tilaa 273-893-10-1

17.05.2023

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys


Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien tilaa 273-893-10-1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 17.05-15.06.2023 MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Tunturipalon alueella Tunturipalonkadun itäpuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 15.06.2023 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus