Teurajärven kunnostus

27.09.2018

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Metsähallitus luontopalvelut Lappi, PL 8016, 96101 Rovaniemi, puh. 0400 261 427
Asia: Teurajärven kunnostus, Kolari

Kuvaus toiminnasta:

Metsähallitus hakee 5.7.2018 toimitetulla hakemuksella vesilain 3 luvun 3 §:n mukaista lupaa Teurajärven kunnostukseen. Järven keskivedenkorkeus nostettaisiin pysyvästi tasolle N43 + 173,64 m. Järven eteläpäähän rakennettaisiin pohjapato ja kalauoma. Nykyistä patopengertä korotettaisiin tasolle N43 + 174,70 m. Samalla järven säännöstelyyn liittyvät patolaitteet suljettaisiin pysyvästi. Työn ajaksi järven vedenkorkeus laskettaisiin tilapäisesti alimmillaan tasoon N43 + 173,00 m. Lisäksi haetaan Teurajärven luonnonravintolammikon luvan rauettamista (järven säännöstely ja siihen liittyvät velvoitteet). Pohjapadon, padon jakalauoman vaikutusalueella pysyvästi veden alle jääviin alueisiin haetaan käyttöoikeutta. Teurajärvi on pinta-alaltaan pieni (1,78 km2), matala ja runsashumuksinen järvi noin 11 km Kolarin keskustasta itään. Järvi sijaitsee Naamijoen vesistöalueen (67.8) yläosalla.

Järvi on vuonna 1953 kuivattu kokonaan. Myöhemmin vuonna 1973 myönnetyn Pohjois-Suomen vesioikeuden luvan (lupanumero 70/73/II) mukaisesti järvi vesitettiin uudestaan luonnonravintolammikoksi ja aikaisemman järvenlaskun yhteydessä perattuun järven luusuaan rakennettiin noin 170 m pitkä maapato sekä käsikäyttöinen betoninen säännöstelypato. Luvan mukainen vedenkorkeuden yläraja on N43 + 173,00 m, mutta järven vedenkorkeudeksi on rannanomistajien keskuudessa vakiintunut taso N43 + 173,64 m. Hankkeen tarkoituksena on laillistaa nykyinen vakiintunut vedenkorkeus sekä korvata nykyinen säännöstelypato luonnonmukaisella kalankulun mahdollistavalla pohjapadolla ja kalauomalla. Nykyinen patoaukko tukitaan ja patolaitteet puretaan. Lisäksi säännöstelypadon yhteydessä olevaa maapatoa korotetaan koko matkaltaan vähintään tasoon N43 + 174,70 m ja länsipäässä patopengertä jatketaan noin 20 metriä. Järven länsipuolella olevaa ajan saatossa painunutta Teurajärventietä korotetaan myös noin 250 metrin matkalta noin tasolle N43 + 174,10 m.

Hanke joudutaan toteuttamaan ensisijaisesti talvityönä tammi-maaliskuun aikan, jolloin työkaluston ja massojen kuljetus rakennuspaikalle onnistuu jäätietä pitkin. Työnarvioitu kesto on 1,5–2 kuukautta, josta noin 1 kuukausi on varsinaista kaivu-, verhous- ja patotyötä. Teurajärven säännöstelypadon kohdalle johtaa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa merkitty reitti, joka tarkoittaa ”museotietä/kulttuurihistoriallisesti arvokasta reittiä”. Hakijan arvioi ettei kunnostus aiheuta haittaa polun käytölle. Teurajärvi kuuluu osana Tornionjoen-Muonionjoen vesistöaluetta Natura 2000 -verkostoon (FI1301912). Suunniteltu maapadon korotus sekä maapadon yhteyteen rakennettavan pohjapadon ja kalauoman rakentamispaikka sijoittuu Teuravuoma-Kivijärvenvuoma Natura-alueelle (FI1300701). Hakijan selvitykseen perustuvan arvion mukaan hankkeella ei ole merkittävästi heikentäviä vaikutuksia suojelun perusteina oleviin luontoarvoihin. Toteutettavilla toimenpiteillä ei ole arvioitu olevan vaikutusta vesienhoitosuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hakijan käsityksen mukaan ainoat hankkeesta koituvat yleiset menetykset ja haitat ovat työaikainen veden paikallinen samentuminen sekä rakennustöistä ja työmaaliikenteestä koituvat lievät meluhaitat lähiasutukselle. Nykyisen korkeamman vedenkorkeustason laillistaminen hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kalataloutta. Pohjapadon rakentamisen jälkeen ei ole tarpeen käyttää säännöstelylaitteistoa ja rakennettava kalauoma mahdollistaa kalankulun.

Vahinkoarvio:

Järven vedenkorkeuden nostosta nykyisestä säännöstelyn ylärajasta N43 + 173,00 m tulevaan keskivesirajaan N43 + 173,64 m aiheutuu jonkin verran laskennallisia
vettymisvahinkoja ja pysyvästi veden alle jääviä alueita. Sopimuksien nojalla korvauksia ei kuitenkaan makseta. Toimenpidealueen kiinteistöjen kiinteistönomistajat ovat suostuneet hankkeeseen kirjallisella suostumuksella.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito:

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.9.–29.10.2018 Kolarin kunnan ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa Aluehallintoviraston verkkosivuilla . Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa, osoite: Isopalontie 2.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen:

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2771/2018
  • mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 29.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille:

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä vesialueella: RN:ot 14:2-6, 14:8 vesialue 273-402-876-4.

Lisätietoja antavat:

  • Ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen, puh. 0295 017 688, sähköposti: helena.moilanen@avi.fi
  • Ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295017 655, sähköposti: hannu.puranen@avi.fi