Rautuvaaran rikastushiekka-alueen sulkemisen yhteydessä rakennetun vesialtaan tyhjentäminen

06.02.2019

Hakemuksen pääasiallinen sisältö:
Rikastushiekka-alueella on vuonna 2017 aloitettu sulkemistyöt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen nro 85/2014/1 ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 16/0215/2 mukaisesti. Sulkemistöiden aikana on havaittu rikastushiekka-alueen pohjoisosaan muodostuneeseen suotovesialtaaseen kertyneen siinä määrin vettä, että altaan tyhjentäminen on tarpeen ennen pintarakennetöiden tekemistä. Hankkeen tarkoituksena on suotovesialtaan tyhjentäminen, happamien ja metallipitoisten suotovesien puhdistaminen neutraloimalla lipeällä, puhdistettujen vesien laskeutus ja välivarastointi laskeutusaltaassa. Vedet pumpataan tämän jälkeen varastoaltaasta kaivoksen vanhaan avolouhokseen. Lupaa haetaan vesien johtamiselle avolouhokseen ja töiden aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan sijoittamispaikka:
Kolarin kunta, Rautuvaara. Rautaruukki Oyj:n Rautuvaaran kaivoksen rikastushiekkaalue Niesajoen altaassa.

Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä:
Vettä on pumpattu suotovesialtaasta väliaikaiseen varastoaltaaseen noin 18 000 m3 kesällä 2018. Käsitelty suotovesi johdettaisiin väliaikaisesta laskeutusaltaasta Rautuvaaran vanhaan louhosvesialtaaseen. Veden puhdistuksella on hakijan arvion mukaan saavutettu hyvä tulos. Käsitellyn veden pitoisuudet vastaavat louhosveden pitoisuuksia, joten niiden loppusijoittaminen avolouhokseen ei aiheuttaisi muutosta avolouhoksen vedessä.

Vesienkäsittelyssä on muodostunut sakkaa arviolta 1350-1500 m3 . Sakan metallien kokonaispitoisuudet olivat osittain koholla ja ylittivät esim. maaperän pilaantuneisuudesta annetut valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot. Metallien liukoisuudet olivat kuitenkin pieniä alittaen kaatopaikkakelpoisuudesta annetut valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisen tavanomaisen kaatopaikan raja-arvot. Sakka ja likaantuneita pintamaita altaan pohjalta poistetaan väliaikaisesta varastoaltaasta vesien poiston jälkeen ja kuljetetaan asianmukaiseen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Sakan pienen kiintoainespitoisuuden takia tulee sakkaa kuitenkin kuivata ja tiivistää ennen kuljettamista. Sakka kuivataan kesällä väliaikaisessa varastoaltaassa aumaamalla. Sakka kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asiakirjojen nähtävänäpito:
Asiakirjat ovat nähtävänä 6.2.–8.3.2019 Kolarin kunnanvirastossa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Mahdollisuus muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen:
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen:
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero arkisin
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2725/2018
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta
- ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta käsittelevän lupaviranomaisen tietoon
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutusten ja mielipiteiden toimittaminen ja määräpäivä:
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.
Lisätietoja Asian esittelijä: ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen puh. 0295 017 688 tai 0295 017 500.