Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

01.07.2020

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus
Valittaja: Kristiina Tikkala
Asiamies: AA, VT Kirsi Eksymä
Asianajotoimisto: Sivenius, Suvanto & Co Oy

Päätös, josta valitetaan:
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä

Kolarin kunnanvaltuusto 6.4.2020 § 10

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnanjohtaja ei enää nauti valtuuston luottamusta, ja saattanut asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa:
Valittaja on valituskirjelmästä ilmenevin perustein vaatinut valtuuston päätöksen kumoamista. Hän on edelleen vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen laskettuna siitä, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemisesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa vaatimusta.

Perustelut:
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee valmistelua ei saa tehdä kunnallisvalitusta.

Kuntalain 43 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Pykälän 2 momentin mukaan asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Kunnanhallitus on 26.3.2020 (§ 66) päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa luottamusäänestyksen, jolla selvitetään, nauttiiko kunnanjohtaja kunnanvaltuuston luottamusta ja voiko hän jatkaa virkansa hoitamista. Mikäli äänestystulos osoittaa, että kunnanjohtaja ei enää nauti valtuuston luottamusta, saattaa kunnanvaltuusto asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi seuraavalla tavalla: Kunnanjohtajalle varataan mahdollisuus antaa kirjallinen vastineensa määräaikaan mennessä siitä, irtisanoutuuko hän oma-aloitteisesti tiettyyn päivämäärään mennessä ja on tuolloin oikeutettu erokorvaukseen. Muussa tapauksessa asia saatetaan määräajan kulumisen jälkeen kuntalain 43 §:n mukaiseen menettelyyn kunnanjohtajan irtisanomiseksi eikä kunnanjohtajalla ole tuolloin oikeutta erokorvaukseen.

Kunnanvaltuusto on valituksenalaisessa päätöksessään hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Kunnanvaltuuston päätöksen voidaan asiasisällöltään katsoa olevan rinnastettavissa kuntalain 136 §:ssä tarkoitettuun vain valmistelua koskevaan päätökseen, josta ei saa tehdä kunnallisvalitusta. Valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Sovelletut oikeusohjeet:
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 mom 2 kohta
Perusteluissa mainitut

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liitteenä (Kunnallisvalitus).

Esittelevä jäsen Anne Niemi

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Arjas, Anne Niemi ja Tanja Valkonen.

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu:
Päätös: valittajan asiamies
Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa

Jäljennös maksutta:
Kolarin kunnanvaltuusto
Päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:ssä säädetyllä tavalla.

Oikeudenkäyntimaksun peruste:
Tuomioistuinmaksulaki
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018)

Ohje oikeudenkäyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuksen tekemiselle:
Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä päätöksen esittelijältä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.