Päätöksen tiedoksiantokuulutus

17.06.2021

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS
Dnro PSAVI/10718/2019

VESILAIN MUKAINEN PÄÄTÖS
Kuulutuksen julkaisupäivä: 17.6.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.6.2021.
Päätösnro: 111/2021
Antopäivä: 17.6.2021
Hakija: Metsähallitus, Luontopalvelut Lappi

Asia: Ison Kivijärven keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen, Kivijärvenojan ja Alaisen Teuraojan kunnostaminen ja vesistötoimikunnan 17.3.1941 Teurajärven ja Ison Kivijärven laskemiseen myöntämän luvan rauettaminen, Kolari

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsähallitukselle luvan Ison Kivijärven keskivedenkorkeuden pysyvään muuttamiseen ennen järven laskemista vallinneelle tasolle rakentamalla uusi pato järven luusuaan ja peratun Kivijärvenojan kunnostamiseen kaivupenkkoja siirtämällä sekä peratun Alaisen Teuraojan uoman kunnostamiseen pintavalleja rakentamalla ja kaivupenkkoja siirtämällä. Lisäksi aluehallintovirasto on määrännyt vesistötoimikunnan 17.3.1941 Teurajärven ja Ison Kivijärven  laskemiseen myöntämän luvan raukeamaan.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.6.–26.7.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.7.2021.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen, puh. 0295 017 688
Ympäristöylitarkastaja Tapio Orjasniemi, puh. 0295 017 661
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi