Maa-aines ja ympäristölupahakemus Oy Pro Hydro Ab

13.05.2022

Kuulutus

Hakemus

Asia
Maa-aines ja ympäristölupahakemus Oy Pro Hydro Ab
Kolarin kunnan Hannukaisessa kiinteistölle Kuervaara 273-402-48-10

Hakija
yhteyshenkilö Esa Kuismanen
Oy Pro-Hydro Ab 040 551 1271
Lohelankatu 2
94550 Tornio

Oy Pro-Hydro Ab hakee maa-aines ja ympäristölupaa Kolarin kunnan Hannukaiseen kiinteistölle: Kuervaara 273-402-48-10. Lupaa haetaan maa-aineksen ottoon louhoskivelle Hannukaisen louhealueella. Hankealue on Kolarin kunnassa vanhan Hannukaisen kaivoksen alueella n. 25 km kuntakeskuksesta pohjoiseen ja n. 8 km Äkäslompolon kylästä lounaaseen.

Alueelle on haettu aiemmin tänä vuonna maa-aineslupaa. Hakemuksen johdosta Lapin ELY-keskus antoi lausunnon (tunnus LAPELY586/2022) jossa edellytettiin haettavaksi myös ympäristölupaa sekä selvittämään aineksen jätestatus, perustuen mm. louhoskiven rikki- ja metallipitoisuuteen. Hakija on nyt tässä uudessa yhteislupahakemuksessa selvittänyt kaivannaisteollisuuden jätteen kaatopaikka- ja ympäristökelpoisuutta. Lausunnon sekä analyysitodistuksen louhoskivestä on antanut Eurofinns Environmental Testing lupakonsulttina toimineen Mitta Oy:n puolesta. Lausunto on tämän hakemuksen liitteenä.

Maa-aineslupaa haetaan 0.28 hehtaarin alueelle, ja 10 000 m3ktr ottomäärälle 5 vuodeksi. Suunniteltu maa-ainesottoalue on kaivoksen sivukiven läjityskasaa. Otettava aines on kaivoksen louhekasaa. Tämä aines voi olla osin sellaisenaan käytettävää ja osin murskattavaa ainesta. Suunniteltu alin ottotaso on +219.80 metriä N2000 korkeusjärjestelmässä. Ottamissyvyys louhosrinteessä on 8 metriä.

Ympäristölupaa haetaan sen vuoksi että selvitetään kaivannaisjätteen jätestatus eli sen kelpoisuus jatkokäyttöön maanrakennus ja tiepitokohteissa. Tällöin selvitetään kiviaineksen rikkipitoisuus, ympäristön kannalta merkittävien metallien pitoisuudet sekä liuosten pitoisuudet.

Alueella ei ole kuntatason kaavoja, Tunturi-Lapin maakuntakaavassa se on kaivosaluetta (EK1907). Lähin asutus on Ylläksentien (940) varressa etelään päin 800 metrin päässä (vakituinen asutus) ja 600 metrin päässä loma-asutus. Lisäksi yksi rakennus on 400 metrin etäisyydellä koilliseen. Alue ei ole pohjavesialueella. Alueen eteläpuolella on pohjavesialue Kuervaara 12273123, III luokan pohjavesialue.

Kiviainesta on tarkoitus tarjota käytettäväksi alueen infra- ja tierakentamisessa. Uuden maa-aines ja ympäristöluvan ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Rovaniemen ympäristölautakunta.

Kuulutuksen julkaisupäivä 13.5.2022
Hakemuksen tiedoksi saannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 13.5.-20.6.2022 osoitteessa https://wwwkolari.fi.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 20.6.2022 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi, tai kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja
Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 667 3742
sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi


Kuuluttaja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta