MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS: NAPAPIIRIN KULJETUS OY, VALKEAJOEN SORA-ALUE, KOLARIN VALTIONMAA 273-893-10-1

20.03.2024

Kuulutus
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Asia: Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Valkeajoen sora-alueelle. Sijainti on Kolarin kunnan  Hannukaisen kylällä kiinteistöllä 273-893-10-1 Kolarin valtionmaa, Ylläs. Maanomistaja on Suomen valtio, Metsähallitus, osoite PL 94, 010301 Vantaa. Hakijalla on maa-ainesvuokrasopimus n:o 125669 maanomistajan kanssa. Käyttöoikeus on alkanut 20.2.2024 ja päättyy 31.12.2034. Lupaa haetaan teiden rakentamiseen ja rakennusalueiden täyttöön tarvittavan aineksen otolle. Alueelle on maa-aineslupa 19.2.2014, lupatunnus 14/2002 jonka viimeinen voimassaolopäivä on 19.2.2024 eli nyt haetaan uutta lupaa toiminnan jatkamiseksi.

Hakija ja yhteyshenkilö: Napapiirin Kuljetus Oy, Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi, Y-tunnus 0195373-5
Yhteyshenkilö Juha Luukinen puh 040 835 2233 sähköposti juha.luukinen@napapiirinkuljetus.fi

Toiminnan sijainti ja luonnonolot:
Pohjoiskoordinaatti 748310
Itäkoordinaatti 367411

Sijainti on Valkeajokivarressa noin 25 km Kolarin keskustasta pohjoiseen, Hannukaisen kylässä. Alue on noin 4 km Äkäsjokivarresta pohjoiseen, Pakasaivoon menevän tien varressa ja Valkeajoen länsipuolella. Alue on maakuntakaavassa merkinnällä M4528. Alue ei ole pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on etelään 1.2 km etäisyydellä Valkiajoen länsirannalla oleva Saivojärvi 12273117B joka on III luokan pohjavesialue. Ottamisalue on Tornionjoen ja Muonionjoen sivuvesistöjen suojellulla valuma-alueella (MUU120047). Tornionjoen-Muonionjoen vesistö-alue kuuluu suurimmaksi osin Natura 2000 ohjelmaan. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet (Taporovan myllylaki KAO120176, Pakasaivo KAO120187) sijaitsevat noin 6 – 6.5 km etäisyydellä alueesta. Noin 2.2 km alueelta länteen sijaitsee vanhojen metsien suojelualue (Kiuasselkä AMO120255). Lähin vesistö on alueen eteläpuolella 250 m kulkeva Valkeajoki joka on ottoalueen osalta tammettuna ja lammeksi muodostuneena. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat Pakasaivoon menevän tien varrella  Valkeajoen itäpuolella (Valkeajoki 5, kiinteä muinaisjäännös). Ottoalueen läheisyydessä ei ole vakituista tai vapaa-ajan asutusta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 4 km etäisyydellä kaakkoon Hannukaisen kylällä Äkäsjoki-varressa.

Maa-aineslupahakemus:  Maa-aineslupaa haetaan 120 000 m3 ottomäärälle, vuotuinen otto on 12 000 m3. Ottamisalueen pinta-ala on 4,271 hehtaaria ja ottamisaika on 10 vuotta. Suurin ottamissyvyys on 8 metriä. Alin ottotaso on +201,81 metriä (N2000 korkeusjärjestelmässä). Otettava aines on soraa ja hiekkaa.

Ympäristölupahakemus: Ympäristölupaa haetaan siirrettävälle dieselkäyttöiselle kivenmurskaamolle. Alueella käytetään kaivinkonetta, siirrettävää kivenmurskaamoa, pyöräkuormaajaa (lopputuotteen siirrot, läjittäminen ja kasaus, lastaus) sekä kuorma-autoja materiaalin kuljetukseen. Murskattavan aineksen määrä on keskimäärin 18 000 tonnia vuodessa, maksimimäärä on 36 000 tonnia vuodessa. Toiminta-ajaksi hakija esittää murskaukselle ma-pe 6.00 – 22.00, rikotukselle ma-pe 8.00 – 18.00 sekä kuormaukselle ja kuljetukselle ma-pe 6.00 – 22.00. Alueella käytetään kevyttä polttoöljyä, öljyjä ja voiteluaineita tukitoiminta-alueella ja konteissa.

Toiminnan aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta: Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Perustelu on se että alue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta, eikä toiminnan jatkaminen ennen  lainvoimaisuutta estä muutoksenhakua. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön eikä toiminnasta aiheudu vahinkoa koskemattomalle ympäristölle. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöksiä ja niiden ehtoja. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja.

Kuulutuksen julkaisupäivä 20.3.2024
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kohdassa https://www.kolari.fi ajalla 20.3. - 26.4.2024.

Mahdolliset muistutukset
Niillä joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 26.4.2024 klo 15 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008, 96101 Rovaniemi, tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 66 74742, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Kuuluttaja: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Liitteet: Lupahakemus