MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS: HIRVASJÄRVEN YHTEISMETSÄ NUTIJUPUKAN KALLIOALUE

20.03.2024

Kuulutus
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Asia: Hirvasjärven yhteismetsä hakee maa-aineslupaa ja ympäristölupaa Kolarin kunnan Nutijupukan kallioalueelle. Alue on noin 40 km keskustasta itäkaakkoon, Taapajärven kylällä, Nutijupukka-vaaran länsirinteellä. Hirvasjärven yhteismetsän osakkaat omistavat osakkaina alueen. Haettavan lupa-alueen kiinteistörekisteritunnus on 273-874-1-0. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 54 750 m2 alueelle, 250 000 m3ktr ottomäärälle ja 10 vuoden ajalle.

Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa sekä ottotoimintaa 25.7.2019 alkaen joka on voimassa 30.8.2029 saakka, lupatunnus on K2/2019 ja lupaviranomainen on Kolarin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Rovaniemen  ympäristölautakunta. Uutta lupaa haetaan koska ottomäärä suurenee ja alueelle tulee kivenmurskausta.

Hakija ja yhteyshenkilö: Hirvasjärven yhteismetsä y-tunnus 0191516-5
c/o Ahti Hiltunen Pellontie 218, 95800 Sieppijärvi, puh 040 560 1561

Toiminnan sijainti ja luonnonolot:
Pohjoiskoordinaatti 7446163 ETRS-TM35FIN
Itäkoordinaatti 395472

Ottoalue on Hirvasjärven yhteismetsän palstalla Nutijupukka-vaaran länsirinteellä. Alueella on vähäisempää luvallista ottotoimintaa v. 2019 alkaen. Ottoalue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä Muonion maa- ja metsätalousvaltainen alue M4528. Alueella tai sen lähituntumassa ei ole suojelukohteita eikä alue sijoitu pohjavesialueelle. Lähin asutus on Lohiniva-Sieppijärvi maantien varressa Hepolassa, 1.5 km etäisyydellä. Lähin vesistö on Ylinen Taapajärvi 3 km itään päin, sekä Iso Taapalompolo 2 km kaakkoon ja Hirvasjärvi 2.5 km etelään päin. Ottoalueen länsipuolella on Jupukanjänkkä-suo. Sen länsipuolella on Nililakivaaran itärinteessä kolme lähdettä 260, 350 ja 600 metrin etäisyydellä haetusta lupa-alueesta. Karttatarkastelun perusteella ottoalueella ei ole vaikutusta em. lähteisiin, koska Jupukanjänkkä laskee Jupukanojaa myöten pohjoiseen ja ottoalueelta mahdollisesti tulevat vedet eivät vaikuta lähteisiin jotka ovat suon toisella puolen. Alueen pinta- ja pohjavedet purkautuvat pohjoiseen päin. Alueella ei ole muinaisjäännöksiä, lähin jäännös on 2.8 km kaakkoon, Iso Taapalompolossa. Oton loputtua alue jää maisemoinnin jälkeen metsätalouskäyttöön.

Maa-aineslupahakemus: Maa-aineslupaa haetaan 54 750 m2 alueelle, 250 000 m3ktr ottomäärälle ja 10 vuoden ottoajalle. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 25 000 m3ktr, enimmillään 450 000 tonnia / vuosi. Suunniteltu ottotaso on välillä + 209,30 – 213,90 metriä (N2000 korkeusjärjestelmä). Ottamissyvyys on enimmillään 12 metriä. Alueen aines on kalliolouhetta jonka käyttötarkoitus on alueelle suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston tienrakennusmateriaalina. Aineksen käyttö keskittyy em. tuulivoimapuiston teiden rakentamisajalle.

Ympäristölupahakemus: Ympäristölupaa haetaan kivenlouhintaan ja sen murskausta varten. Kivenmurskaamo on siirrettävä ja dieselmoottorilla varustettu. Toiminnassa käytetään myös kaivinkonetta, seulaa, pyöräkuormaajaa ja kuorma-autoja. Räjäytystyötä esitetään tehtäväksi ma-pe klo 6.00 - 18.00, porausta ma-pe 6.00 – 22.00, rikotusta ma-pe 6.00 – 22.00, murskausta ma-pe 6.00 – 22.00, kuormausta ja kuljetusta ma-pe 6.00 – 22.00. Alueella ei säilytetä polttoaineita pidempiaikaisesti. Jos alueella säilytetään työkoneita, niille rakennetaan varastointialue. Jos säilytys on jatkuvaa, rakennetaan tukitoiminta-alue hakemuksen mukaisesti.

Maa-aines- ja ympäristöluvan toiminnat on yksityiskohtaisemmin esitetty hakemuksessa, hakemuslomakkeilla, selostuksena, sekä kartoilla ja poikkileikkauksina alueesta.

Kuulutuksen julkaisupäivä 20.3.2024
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo:  Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kohdassa https://www.kolari.fi ajalla 20.3. – 26.4.2024.

Mahdolliset muistutukset: Niillä joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 26.4.2026 klo 15 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008, 96101 Rovaniemi, tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 66 74742, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Kuuluttaja: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Liitteet: Lupahakemus