Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Napapiirin Kuljetus Oy

07.05.2020

Asia

Maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiseen sekä ympäristölupahakemus maa-aineksen murskaamiseen.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Napapiirin Kuljetus Oy
yhteyshenkilö Markus Heikkilä
markus.heikkilä@napapiirinkuljetus.fi, puh 0400 613 781

Toiminnan sijainti

Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Kolarin Luosussa tilalla Kolarin valtionmaa Ylläs RN:o 273–893–10–1. Toiminta-alue sijaitsee noin 24 km Kolarin keskustasta koilliseen ja Ylläsjärven kylästä noin 4 km lounaaseen. Alueella on ollut useita maa-ainestenottolupia, viimeisin voimassa ollut maa-aineslupa on päättynyt 11.03.2019. Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista tai loma-asutusta. Lähimmät loma-asutukset sijoittuvat otto-alueelta katsottuna pohjoiseen noin 380 m ja 910 m etäisyydelle. Ottoalue ei sijaitse pohja-vesialueella eikä alueen läheisyydessä ole muinaismuistokohteita tai suojelualueita. Lähimmät vesistöt ovat Luosujoki alueen itäpuolella noin 150 m etäisyydellä. Alueella on voimassa Ylläksen osayleiskaava. Kaavassa alue on merkitty EO-kaavamerkinnällä maa-ainesten ot-toalueeksi.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 200 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 6 ha. Alin ottotaso hakemuksen mukaan +200.00. Maa-aineksen ottamissyvyydeksi hakemuksessa esitetään 0-8 metriä. Otettava maa-aines käytetään lähialueiden rakennuskohteisiin.

Ympäristölupa

Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 40 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 80 000 t/a). Murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on kerrallaan 1-2 kuukautta. Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja riko-tusta ma-pe klo 6.00–22.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00.

Päästöt ja jätteet

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta käyttämällä parasta mahdollista tekniikka ja kaluston uusimisella ja huoltotoimenpiteillä, melun osalta sijoittamalla murskauslaitos alhaisimmalle mahdolliselle tasolle ja meluvalleilla sekä pölyämisen osalta kastelemalla ja/tai koteloinneilla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varataan va-hinkotilanteiden varalle riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Poltto- ja voiteluaineet säilytetään joko kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa suojakonteissa. Toiminta-aikana syntyy vähäiset määrät poltettavaa jätettä sekä kaatopaikkajätettä. Syntyvät jätteet toimite-taan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäviksi.

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutus on julkaistu 7.5.2020.

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.5.–15.6.2020 välisenä aikana Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.kolari.fi/fi/ajankohtaista/kuulutukset.html.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 15.6.2020 mennessä Rovanie-men kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölau-takunta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Tiedosto

MAYL YSL hakemus Napapiirin kuljetus Oy Luosu