LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

26.03.2019

Asia:
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Korkealehdosta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Hakija:
Metsähallitus Metsätalous Oy
Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

Kuvaus toiminnasta:
Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottamislupaa tilalle Kolarin tutkimusalue RN:o 273-893-11-2 (Korkealehdon moreenialue). Maa-aineslupaa haetaan noin 12 700 m2 alueelle ja 30 000 m3ktr ottomäärälle 1 O vuodeksi. Suunniteltu ottotaso on +188,60 - +192,25 N2000 ja ottamissyvyys on 3 - 4 m. Alueelta saatava materiaali on kivistä moreenia, jota tullaan käyttämään alueen metsäautoteiden rakennusmateriaalina ja niiden ylläpitämi­seen.

Hankealue sijaitsee Kolarin kunnassa, noin 19 km kuntakeskuksesta lounaaseen, noin 12 km Sieppijärven kylän länsipuolella. Korkealehdon moreenialue on kokonaan valtion omistamalla ja Metsähallitus Metsätalous Oy: n hallinnoimalla maalla. Lupaa haetaan uudelle ottamistoi­minnalle.

Suunniteltu maamateriaalin ottamisalue sijaitsee Korkealehdon itäpäässä, vaaran itärinteellä. Alue ei ole pohjavesialueella eikä sen läheisyydessäkään ole pohjavesi alueita. Pohjavettä ei ole havaittu myöskään maaperätutkimuksissa. Lähin pohjavesialue (12273108) on noin 4,2 km:n päässä lännessä, mutta ottamisalue ei kuulu samaan valuma-alueeseen. Ottamisalu­een läheisyydessä ei ole varsinaisia luontokohteita, paitsi Tunturilapin maakuntakaavan mu­kaan "Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti", joka kulkee noin 80 m päässä ottamisalueen eteläpuolella. Lähin merkittävä vesistö on Tornionjoki, noin 5 km:n päässä lännessä. Ottamisalueen itäpuolella, noin 1,3 km päässä sijaitsee Sieppijängän­Pieruvuoman soidensuojelualue (SSA 120152), Soidensuojeluohjelma Sieppijänkä (SS0120533) ja Sieppijänkä-Pieruvuoma Natura2000 - SAC (Fl1300702). Alue kuuluu Tun­turi-lapin maakuntakaava-alueelle ja se on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Lähin asunto ja loma-asunto sijaitsevat noin 5, 7 km etäisyydellä länteen Lappean kylässä. Muita rajoituksia tai toimenpidekieltoja ei ole tiedossa, jotka voisivat olla maa-ainesoton esteenä.

Asiakirjojen nähtävilläpito:
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa 26.3.-25.4.2019 välise­nä aikana (os. lsopalontie 2 Kolari).

Mahdolliset muistutukset:
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 25.4.2019 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympä­ristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja:
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta