LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

22.02.2021

KUULUTUS

HAKEMUSASIAKIRJAT

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Kolarin Lompolovuomassa. Maa-aineslupa-asian ratkaisee kunnany mpäristönsuojeluviranomainen kun kyse on uudesta yli 10 000 m³ ottoluvasta. Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen ympäristölautakunta.

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy. Yhteyshenkilö Arvo Olli, tienrakennusesimies Metsätalous Oy. Puh 0400 180 461

Toiminnan sijainti
Lupaa haetaan maa-aineksen ottamiseen Kolarin Lompolovuoman sora-alueelle tilalla 273-893-12-1 omistajana Suomen valtio. Ottoalue sijaitsee Kolarin keskustasta noin 46 km kaakkoon, Pasmajärven kylästä noin 9 km kaakkoon. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta, lähin asutus on Nuottavaaran kylässä 1 km länteen alueesta. Alue on III luokan pohjavesialuetta. Lähin vesistö on Nuottalompolo noin 950 m ottoalueesta luoteeseen. Lähin muinaismuistokohde on n. 1.4 km ottoalueesta luoteeseen (Tervahauta). Alue on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä M (maa- ja metsätalouvaltainen alue). Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Maa-aineslupahakemus
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Kolarin kunnan tilalta 273-893-12-1 valtionmaa. Lupaa haetaan 10 vuoden ajaksi 25 000 m³ktd määrälle ja 5400 m² alueelle. Ottosyvyys on 3.5 – 6.5 metriä. Alin ottotaso on +171.50 metriä ja otettava aines on moreenia. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeissa.

Kuulutuksen julkaisupäivä
Kuulutus on julkaistu 22.2.2021.

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 22.2.-31.3.2021 välisenä aikana Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.kolari.fi.

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistukset on toimitettava kirjallisesti 31.3.2021 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 667 3742, sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta