KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

10.07.2024

Kuulutus
Ympäristölupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä: 10.7.2024
Asia: Maankaatopaikan ympäristölupa
Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy

Hakemuksen pääasiallinen sisältö: Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa maankaatopaikan sijoittamiselle Kolarin kunnan Luosun kylään kiinteistölle Kolarin valtionmaa, Ylläs 273-893-10-1. Hakemuksen mukainen alue sijoittuu Luosuntien varrella, noin 2,5 km etäisyydellä Kotarovasta sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen itäreunalle.

Maankaatopaikalle loppusijoitetaan luonnontilaisia pilaantumattomia ylijäämämaita. Toimintaan on varattu 0,9 hehtaarin laajuinen alue, joka on valtaosin käytöstä poistettua maa-ainesten ottoaluetta. Maa-ainesten läjitys tapahtuu nykyisen maanpinnan päälle ja täyttökerroksen paksuus alueella vaihtelee 2–7,5 metriin. Vuosittain loppusijoitettavan maa-aineksen määrän on arvioitu vaihtelevan 1 000 ja 10 000 m3 välillä. Lupaa haetaan yhteensä 35 000 m3 sijoittamiselle alueelle. Läjitystoiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalouskäyttöön.

Toiminnasta ei aiheudu erityisiä päästöjä ympäristöön. Autoliikenne ja konetyöskentely alueella aiheuttavat vähäisessä määrin melua ja tärinää sekä mahdollisesti satunnaista maanpinnan pölyämistä. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa maapohjan kastelulla.

Asiakirjojen nähtävilläolo ja tiedoksisaantipäivä: Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 10.7.–16.8.2024 välisenä aikana Kolarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.kolari.fi

Tiedoksisaannin asian vireilläolosta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä  (tiedoksisaantipäivä 17.7.2024).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen: Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle 16.8.2024 klo 15.00 mennessä (postitse osoitteella. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI tai sähköpostitse kirjaamo@rovaniemi.fi).

Asian ratkaisija: Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Lisätietojen antajat: Lisätietoja antavat ympäristötarkastaja Tarja Bergman, puh. 0400 190 360 (poissa 10.-31.7.) tai
Carita Lallukka, puh 050 911 1097 (poissa 10.-12.7.) .


Rovaniemellä 4.7.2024
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA