Kuulutus Nunasvaara

11.05.2022

Kuulutus

Kuulutus Nunasvaara Eteläisen kaivoshankkeen lupahakemuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Kiirunan kunnassa Ruotsissa

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Markoch miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) Nunasvaara Eteläisen grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Hankkeeseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta sekä YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Lapin ELY-keskus toimii viranomaisena rajajokisopimuksen nojalla lupa-asian osalta ja ympäristöministeriö Espoon sopimuksen nojalla viranomaisena YVA-menettelyn osalta. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen järjestetään samassa yhteydessä.

Rajajokisopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus jättää muistutus tai mielipide kaivostoimintaa koskevasta lupahakemuksesta. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Lisäksi asianosaisilla on oikeus esittää vaatimuksia vahingon korvaamisesta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Espoon sopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa mielipide ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen liitemateriaalista niiltä osin, kun vaikutukset ulottuvat Suomeen. Hankkeen mahdollisiksi rajat ylittäviksi haitallisiksi vaikutuksiksi on tunnistettu vaikutukset Tornion-Muonionjoen vesiympäristöön.

Kaivoshankkeessa suunnitellaan grafiittimalmin avolouhintaa Nunasvaara Eteläisen alueella Kiirunan kunnassa Ruotsissa. Vuosittain louhittava ja paikan päällä rikastettava malmimäärä on enintään 120 000 tonnia. Toiminnassa muodostuva sivukivi, rikastushiekka ja vesienkäsittelylaitoksen sakka läjitetään uudelle jätealueelle ja myöhemmässä vaiheessa louhittuihin avolouhoksiin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu maa-ainesten otto kaivoksen 2/3 sulkemistoimiin ja vedenotto  Hosiojärvestä. Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Hosiojärveen, josta on lasku-uomat Tornionjokeen. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on linnuntietä noin 90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km. Hankkeesta vastaava on Talga AB.

Muistutuksien ja mielipiteiden esittäminen
Lupahakemuksesta ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnista annettava palaute tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen ensisijaisesti sähköisesti (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) tai postitse (Lapin ELYkeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi). Palautteen on oltava perillä viimeistään 27.6.2022. Palautteessa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/2408/2019.

Muistutuksesta tulee käydä lisäksi ilmi muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mikäli muistutus koskee kiinteistöä, tulee toimittaa myös tiedot kiinteistön nimestä, rekisterinumerosta, kiinteistörekisteristä sekä kylästä ja kunnasta (kiinteistötunnus). Annetut palautteet toimitetaan Ruotsin lupa- ja ympäristöviranomaisille.

Korvausvaatimuksien esittäminen
Asianosaisten korvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti 23.6.2022 mennessä ja viimeistään tuomioistuimen pitäessä pääkäsittelyn asiassa. Tuomioistuimella on oikeus hylätä sen jälkeen esitetyt vaatimukset. Korvausvaatimuksessa on mainittava asian käsittelynumero M 1573-20. Korvausvaatimukset tulee toimittaa suoraan Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen osoitteeseen: Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå, Sverige tai sähköpostitse osoitteeseen mmd.umea@dom.se.

Nähtävilläolo
Kuulutus ja suomenkielinen aineisto on nähtävillä 11.5.-27.6.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä ruotsiksi samalla verkkosivulla. Lisäksi ruotsinkieliset asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Kiirunan kunnan kansliassa asiakirjojen säilyttäjän Kristoffer Baasin luona osoitteessa: Kommunkansliet, Kiruna kommun, Stadshustorget 1, Kiruna,
puh.+46 980 701 04.

Kuulutus on julkaistu myös sivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi). Ilmoitus asian kuulutuksesta on nähtävillä 11.5.-27.6.2022 Enontekiön, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion, ja Kittilän kunnan sekä Rovaniemen ja Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Rovaniemellä 11.5.2022 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Helsingissä 11.5.2022 Ympäristöministeriö