Julkinen kuulutus, maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

21.12.2021

KUULUTUS

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen, Ivalojoen vesistöalueiden ja Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027 ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.12.2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat: Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla  osoitteessa www.ely-keskus.fi (valitse alue > Lappi).

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.vesi.fi/trh.

Muutoksenhaku ja valitusaika: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 27.01.2022

Lisätiedot: Lisätietoja antavat Lapin ELY-keskuksesta:
Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. +358 295 037 354
Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh. +358 295 037 398
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.