Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 17 rakennuspaikka 4 ja laajennus, koskien tilaa 273-402-1-364

28.01.2020

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 17 rakennuspaikkaa 4 ja laajennuksen, koskien tilaa 273-402-1-364 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 28.01.-27.02.2020 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis-ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue ja laajennusalue sijaitsee korttelin 17 rakennuspaikan 4 osalta Tunturintien eteläpuolella ja tilan 273-402-1-364 (laajennus) osalta Sivulantien länsipuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi/Palvelut/Kaavoitus.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 27.02.2020klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus