Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus

08.06.2022

Kuulutus

Vireilletulo

Kaavakartta

Asemakaavaselostus

Osallistamis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien kortteleita 81-83 sekä kiinteistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109, 273-402-41-42 (katualue) pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 08.06.-07.07.2022 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kunnanviraston sulkuaikana (4.-31.7.2022) kaava-aineisto on nähtävillä Kolarin kirjastossa. Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan laajennus- ja muutosalue sijaitsee entisen Riemuliiterin sekä Heinolantien/Harjuntien alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 07.07.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus