Hankkeet

Aurora

Aurorasta tehdään koealue automaattiajamiselle ja liikenne palveluna –kehittämishankkeille. Tavoitteena on luoda Tunturi-Lapin alueelle kansainvälisesti ainutlaatuinen, tietoon perustuva liikenteen älykkään automaation testialue ja osaamiskeskus, ja saavuttaa sitä kautta globaali edelläkävijyys automaattiajamisen testaamiseen arktisissa olosuhteissa.

Maailmalla ITS-sovellusten kehittäjille suunniteltuja testialueita sanotaan sandboxeiksi. Arktista testialuetta on luontevaa kutsua Snowboxiksi.
Aurora tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden edistää tavoitteitaan robotiikan ja liikenteen automatisaation kehityksessä, Suomelle uuden ulottuvuuden arktisen strategian kehitykseen ja toteutukseen, kotimaisille ja kansainvälisille testaajille valmiiksi työstetyn testaus- ja työskentelyalustan sekä erilaisia uusia yritystoimintamahdollisuuksia.

Aurora-hanke koostuu neljästä alaprojektista:
1) Liikenteen älykäs automaatio: kahden portaan testausekosysteemi vaativissa talviolosuhteissa ja monipuolisilla palveluilla
2) Digitaalinen liikenneinfrastruktuuri: kaikki tien kuntoon, keliolosuhteisiin ja liikenteeseen liittyvä tieto, joka voidaan jakaa sovelluskehittäjille ja liikenteenhallintaan
3) Älykäs väyläomaisuuden hallinta: tien hoidon ja ylläpidon reaaliaikainen seuranta ja ohjaus
4) Liikenne palveluna (MaaS): joustavat ja kustannustehokkaat liikkumisen palvelut matkailijoille ja paikallisille ilman oman auton tarvetta

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osaprojektit aloitetaan erillisinä kokonaisuuksina, mutta ne integroituvat hankkeen myöhemmissä vaiheissa muodostaen yhtenäisen liikenteen älykkään ekosysteemin. Esimerkiksi MaaS-palvelut tuotetaan autonomisilla ajoneuvoilla, joita operoidaan tiehen, keliin ja liikenteeseen liittyvää informaatiota hyödyntäen.

Aurora-hankekokonaisuuden suunnitteluun osallistuvat avaintoimijat ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, ITS Finland ry, HERE, Roadscanners Oy, Lapland Proving Ground Oy ja Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
http://www.snowbox.fi/

YlläsMaaS

YlläsMaaS (Mobility as a Service) on yksi Aurora-hankekokonaisuuden alaprojekti, jossa kehitetään liikkumisen palveluita Ylläksen ja Kolarin alueella. Ylläksen Matkailuyhdistys ry yhdessä Kolarin kunnan ja Liikenneviraston kanssa kokeilee Ylläksen alueen matkailijoiden ja asukkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeita uudenlaisella käyttäjäystävällisellä ja kustannustehokkaalla palvelukonseptilla. Kokeilu tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita alueellisen liikenteen järjestämisen prosesseihin haja-asutusalueilla. YlläsMaaSin tavoitteena on kehittää uudenlainen ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja turvallinen liikkumisen palvelu, jonka lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnallinen muutosprosessi kestävän kehityksen hyväksi. Luonnollisesti palvelu helpottaa myös liikkumista Ylläksen alueella ilman omaa autoa, edistää matkailupalveluiden parempaa saavutettavuutta ja näin ollen nostaa palveluiden käyttöastetta.
Lisätietoja YlläsMaaSista: MaaS-koordinaattori joanna.karinen@yllas.fi

Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittäminen

Kalastusmatkailun kehittämisstrategia Tornion-Muonionjoen vesistön alueelle on valmistunut. Strategian kehittämishanketta on rahoittanut Lapin liitto, EU:n rakennerahasto sekä Kolarin, Pellon ja Muonion kunnat. Hanketta on hallinnoinut Kolarin kunnan elinkeinotoimi. Strategian ovat laatineet Pöyry Finland Oy:n Jari Laitakari sekä Onvisio Consulting T:mi Hannu Komu. Strategian ohjaavat tavoitteet ovat syntyneet suunnitteluprosessin aikana vuorovaikutuksessa työryhmän, ohjausryhmän sekä lukuisten haastateltujen tahojen kanssa.

Tornion-Muonionjoen vesistö on toiminut jo pitkään kalastusmatkailukohteena ja jokivarressa on yhteisesti linjattu, että alueella on mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti tunnetuksi vapaa-ajan ja harrastuskalastuksen kohteeksi. Strategian lähtökohtana on lisätä vesistöalueen matkailutuloja ja ympärivuotista työllisyyttä. Keskeisenä teemana on siirtyminen saaliskeskeisestä kalastuksesta yhä elämyksellisempään suuntaan ja kalastuksen laajentaminen Väylän lisäksi myös sivujoille ja vesistöalueen järville saalisvalikoimaa monipuolistaen.

Strategian tavoitteena on koko Tornion-Muonionjoen vesistön kattava kansainvälisen kalastusmatkailun kehittäminen. Tavoitteena on sitouttaa kehittämiskokonaisuuteen mukaan kaikki Suomen jokivarren kunnat ja alueen yrityksiä sekä Ruotsin puoli. Kun Kolarin, Muonion ja Pellon kunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet kalastusmatkailustrategian, strategian toimenpiteet aloitetaan välittömästi esittelemällä strategia laajasti toiminta-alueella. Sen jälkeen kehittämistyöhön sitoutuneet kuntatahot molemmin puolin Väylää valmistelevat ja muodostavat yhteisorganisaation, joka valmistelee rahoitussuunnitelman ja vastuuttaa työryhmät strategiassa esitettyihin toimenpidekokonaisuuksiin. Kalastusmatkailun kehittämisen hankekokonaisuus on laaja ja se koskettaa monia toimijoita. Sillä on yhteyttä paikallisiin, alueellisiin, valtakunnallisiin ja rajat ylittäviin kehittämis- ja rahoitusohjelmiin.

Strategiassa on linjattu selkeät toimenpidekokonaisuudet, jotka sisältävät saalisvarmuuden ylläpitämisen, alueen kalastusmahdollisuuksien kehittämisen, olemassa olevan palvelutarjonnan hyödyntämisen alueen matkailukohteissa tarjoamalla laadukkaita majoitus- ja oheispalveluita, alueen markkinoinnin nostamisen nykyaikaiselle tasolle, toimijoiden osaamisen edistämisen sekä ruokakulttuuriin panostamisen.

Strategian toimenpiteistä osan toteutus on jo käynnistynyt, osa toimenpiteitä liitetään laajempaan hankekokonaisuuteen. Toimenpiteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:
1) Toimijoiden kokoaminen toimenpidesuunnitteluun, yhteisorganisaatioselvitys ja hankehakemusten teko
Kolarin kunta kokoonkutsujana, yksityiskohtien hiominen kuntien, yrittäjien ja Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Rajajokikomission ja Luonnonvarakeskuksen sekä Ruotsin puolen kanssa.
2) Viestintä, markkinointi ja myynti: näkyvyys, linkitykset myyntijärjestelmiin, kv-verkostot, perhokalastuksen MM-kisat 2019/2020
Nettisivujen ja sosiaalisen median sivustot perustaan kuntien omana työnä. Kolarin kunta on varannut tornion-muonionjoki.fi -domainin, jonka alle sivustoa lähdetään rakentamaan. Myös sosiaaliseen mediaan on vastaavat varaukset tehty.
Perhokalastuksen MM-kisoja haetaan Kolarin, Muonion ja Pellon alueelle vuodelle 2019 (tai 2020) ja alueella hyödynnetään perhokalastuksen MM-kisojen julkisuusarvoa. Kuntien panostus MM-kisoihin on yhteensä noin 32 000 euroa, joka jakautuu useammalle vuodelle.
3) Yhteisluvan jatkokehitys, kalakannan ylläpito ja kestävyys sekä valvonta
Perustetaan edunvalvontaan työryhmä, jossa jäseniä mm. kunnat, kalastuskunnat, yritykset, yhteislupaorganisaatiot, Rajajokikomissio, LUKE, Lapin ELY-keskus, Havs- och vattenmyndigheten ja Lapin liitto sekä Norbottenin lääninhallitus.
4) Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen, majoituksen kytkeminen ja ruokatuotteen liittäminen kalastusmatkailutuotteeseen sekä oheisohjelmien lisääminen
Tarpeiden kartoitus kalastuspaikoista, rannaltakalastuspaikkojen ja näkymien raivaaminen ja mahdollisen infrastruktuurin rakentaminen voidaan käynnistää kuntien omana työnä. Majoituksen, ruokakulttuurin ja oheisohjelmien kehittämistä tehdään mm. Leader-ryhmien kansainvälisellä hankkeella.
5) Osaamisen edistäminen, opintomatkat kansainvälisiin kalastusmatkailukohteisiin, kalastusoppaat, opaspankki
Kalastusoppaan ammattitutkinto käynnistetään Lappiassa Muoniossa.
Osa opintomatkoista voidaan toteuttaa suunnitteilla olevan Leader kv-hankkeen kautta.
Tutustu kalastusmatkailustrategiaan tästä.

Arctic Business Concept (ABC)

Kolmevuotinen hanke (3/2015–3/2018), jonka tuloksena Lappiin kehittyy vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden klusteri.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa.
Toimenpiteillä mahdollistetaan teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen.
Suuressa kuvassa Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen.
Projektipäällikkö Aarno Martin, Toimipiste sijaitsee Kolarin kunnanvirastolla. aarno.martin@digipolis.fi, 040 511 3483
http://www.digipolis.fi/etusivu/uutiset/arctic-business-concept-abc-historian-laajin-teollisuuspalvelujen-kehittamishanke-lapissa.html

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallisesti määritellyt suuntaviivat, alueellisesti ja kuntakohtaisesti määritellyt strategiset linjaukset luovat Kolarin, Pellon ja Muonion kuntien yhteishankkeen Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut – Tehemä pois perustan.
Lähestymisnäkökulma on paikallinen ja alueellinen, toimialarajat ylittävä verkostoyhteistyö. Paikallisten toimijoiden lisäksi asiantuntijakumppaneina hankkeessa toimivat edustajat Lapin Yliopistolta, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluista ja Lapin ammattikorkeakoulusta. Verkostokumppaneita ovat myös edustajat Business Oulusta ja Lapin yrittäjät ry:stä.

Hankkeen päätavoitteena on luoda yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli. Päätavoite on jaettu kolmeksi osatavoitteeksi, joista on johdettu kolme toimenpiteiden polkua. Polkujen kautta kehitetään 1) Yhteistyön malli, 2) Toimintasuunnitelman malli ja 3) Yrittäjyydestä oppimisen ja opettamisen malli. Näistä muodostuu alueellinen yrittäjyyskasvatusmalli.
Yrittäjyyskasvatushankkeen projektikoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@kolari.fi.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan Unionin rakennerahastosta (ESR). Lapin ELY-keskus on rahotuksen myöntäjä. Ajankohtaiset asiat Facebook-sivuilla.

Projektikoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila.


Kolarin kylien kehittämishanke, toteutusaika 01.05.2016 - 30.04.2019

"Hankkeen tavoitteena on Kolarin kylien yritys- ja asuinympäristönvetovoimaisuuden kehittäminen sekä kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Hankkeen tavoitteena on kolarilaisen tarinan luominen: identiteetin vahvistaminen, yhteisöllisen tekemisen lisääminen sekä kylien vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden nostaminen niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden ja matkailijoidenkin näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa kylien välistä yhteistyötä ja saada kolarilaiset innostumaan ja oppimaan yhdessä tekemisestä muun muassa kulttuuritoiminnan kautta. Kolarilainen tarina luodaan kunkin kylän vahvuuksista, historiasta ja perinteistä. Hankkeessa kehitetään tapahtumien suunnittelua, tuottamista ja toteuttamista niin, että kunnasta löytyy jatkossa omaa osaamista erilaisten kulttuuri- ja matkailutapahtumien läpiviemiseen sekä talkoo-, että yrityspohjaisesti.

Kolari on laaja kunta, jossa Ylläksen matkailukeskuksen lisäksi alueen kylistä löytyy varsin erilaista tarjontaa niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaillekin. Kylien palveluista on kuitenkin vähän tietoa saatavilla ja siksi yhtenä hankkeen tavoitteena on kylien markkinointiviestinnän kehittäminen: miten kutakin Kolarin kylää mainostetaan ja markkinoidaan, mitkä ovat kunkin kylän erityispiirteet, miksi matkailijoiden kannattaa vierailla juuri tässä kylässä.
Hankkeen tavoitteena on myös kylien toimijoiden verkostoituminen Ylläksen matkailuyrityksien kanssa, tutustuttaa Ylläksen isommat ohjelmapalvelu- ja ma-joitusyritykset kylien matkailu- ja kulttuuritarjontaan ja myös näin edistää kylä-matkailun kehittymistä kylissä."

Kolarin kylien investointihanke, toteutusaika on 01.06.2016 - 31.05.2018

Kolarin kylien investointihanke tukee Kolarin kylien yritys- ja asuinympäristön vetovoimaisuutta ja kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Tavoitteena on tuoda kylien monipuolinen tarjonta ja vetovoimatekijät esille sekä nostaa Kolarin kylien tapahtumien laatua ja monipuolisuutta.


Päättyneet hankkeet

Kolarin kunta on tehnyt aina myös aktiivista kehittämistyötä. Ennen EU-jäsenyyttä kehittämistyötä tehtiin pääasiassa kansallisella rahoituksella. EU-rahoitusta Kolari on hyödyntänyt jo heti jäsenyyden alkuvuosista. Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa on ollut hyvin tärkeää. Kumppaneina ovat olleet kaikki naapurikunnat ja toki myös naapurimaat. Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa on myös tehty merkittävää yhteistyötä.

Askel Steget
European Network of Village Tourism
Gröna Jobbet
Kiinteistöpalvelujen kehittäminen
Lapin Hulluus
Lapin seniori- ja vanhustyön kehitys
Lapista kansainvälisille markkinoille
Lohennousun mittaus
Luontokeskus Kellokas
Maisemalaboratorio
Meänmaa - Kolari-Pajala
Meänmaan kaivoshankkeet
Minun Tunturi-Lappi - My Fell Lappland
Pajala-Ylläs lentokenttähanke
Pallas -Ylläs matkailurinki 1. vaihe
Pallas - Ylläs matkailurinki II vaihe
Poromatkailuhanke
Tuntematon Laestadius
UULA-projekti
Viisauden vimmaa - taidelautta rajalla
Yllas II
Ylläksen arkkitehtikilpailu
Ylläksen elämyksellinen ensilumen latu, esiselvityshanke
Ylläksen Kalaparatiisi -hanke
Yty-työt