Tukea työllistymiseen ja työhön kuntoutumiseen

Kolarin kunta tukee kuntalaisten työllistymistä ylläpitämällä nuorten työpajaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.

Työpaja

Nuorten työpaja

Tarjoaa:

Yksilöllisen suunnitelman ja tavoitteet.

Tutustumista koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiin, työnhakumenetelmiin ja työelämän pelisääntöihin.

Tukea käytännön asioiden hoitamiseen.

Ruuanlaittoa, retkiä, koulutuksia, tutustumisia yrityksiin, lähialueen palveluihin, liikuntaa sekä muuta virkistystoimintaa.

Mahdollisuuden suorittaa mm. hygieniapassin, ensiapukortin, tulityö- ja työturvallisuuskortin tarpeen mukaan.

Käsitellään erilaisia teemoja, kuten elämänhallinta, terveys ja muut ajankohtaiset asiat.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja tarjotaan heille uusia mahdollisuuksia työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole työllistyneet työhallinnon toimenpitein: sen asiakkaita ovat työttömät, jotka saavat työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea.

Kuntouttava työtoiminta on velvoittavaa kaikenikäisille siihen ohjatuille. Alle 25-vuotiaat ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Pyrkimyksenä on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.
Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai yksilövalmentaja ja TE-toimiston työvoimaneuvoja. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma joko sosiaalitoimistosta tai TE-toimistosta.
 Suunnitelman tekemisestä ja kuntouttavasta työtoiminnasta voi tiedustella oman sosiaalitoimistosta.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä, työpajalla sekä erilaisissa yhdistyksissä avustavissa työtehtävissä. Työtoimintaa voi olla avustavat tehtävät kirjastossa, vanhustyössä, päiväkodilla tai keskuskeittiöllä.
Lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet.
Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus.
Työtoimintajakso on 3 – 24 kuukautta, jolloin siihen on osallistuttava vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana 4 – 8 tuntia päivässä.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.

Sosiaalinen kuntoutus on yksi huhtikuussa 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain palveluista. Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Sosiaalista kuntoutusta toteuttaessa sen on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa.

Kunnat järjestävät sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri tavoin ja usein hankerahoituksella. Myös järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on myös vahva rooli palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.