Aikuissosiaalityö ja ikääntyminen

Aikuissosiaalityö tarjoaa apua sekä nuorten, aikuisten että lapsiperheiden toimeentuloon ja hyvinvointiin. Aikuissosiaalityöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntyä arvioimalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja elämäntilanteen parantamiseksi. Asiakasta ohjataan, tuetaan ja neuvotaan erilaisissa arkielämän tilanteissa.

​Meillä on tietoa sosiaaliturvasta, palvelujärjestelmästä sekä yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta. Joissakin tilanteissa on mahdollista auttaa taloudellisen tuen keinoin. Toisinaan apu voi löytyä laaja-alaisen tilannearvioinnin ja/ tai palvelusuunnitelman avulla tai vain yhteisen pohdinnan perusteella.

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä, kun

- tarvitset tukea elämäsi hallintaan ja suunnitteluun

- tarvitset ohjausta työhön, kuntoutukseen tai työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa

- tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin tai talouden hallintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa

- mielenterveyteen, päihteisiin, pelaamiseen tai asumiseen liittyvät ongelmat haittaavat elämääsi

- tarvitset tukea parisuhteen päättymisen, sairauden tai jonkin muu äkillisen kriisin kohdattuasi

Voit varata ajan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle tai ottaa heihin yhteyttä tai varata henkilökohtaisen ajan puhelimitse puhelinaikana ma - pe klo 12-13

Yhteystiedot

Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö

- Toimeentulotuki on sosiaalihuollon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä ellei toimeentuloa voi taata ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla, muilla etuuksilla, muilla tuloilla tai varoilla jne.

- Kuntouttava työtoiminta, aktivointisuunnitelmat ja sosiaalityön ohjaus ja neuvonta.

- Päihdetyö

Päihdepalveluiden ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Ikääntyminen

Ikääntyneiden avopalvelut ovat hoiva- ja tukipalveluja, joiden tavoitteena on että, asiakkaat selviävät omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Avopalveluilla ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden omatoimisuutta ja terveyttä. Kotihoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ja kumppanuudessa asiakkaan lähiverkoston sekä moniammatillisesti tarvittavien erityisosaajien kanssa

Kuntalainen ja Kolarissa asuva voi saada sähköistä neuvontaa ja palveluohjausta seuraaviin vanhuspalveluihin liittyen: kotipalvelut, omaishoidontuki, asumispalvelut ja muistihoitajan palvelut.

Ikäihmisten palveluopas esittelee ikääntyneiden palvelut Kolarin kunnassa.

Lataa tästä ikäihmisten palveluopas

Ikäihminen toimijana -hanke

Vanhusneuvoston perustaminen
Hankkeen aloitusvaiheet
Kolarin kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö

Asumisen vaihtoehdot

Palvelukoti Tanna tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista huolenpitoa ja valvontaa.

Tanna tarjoaa tehostettua palveluasumista asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettujen palveluiden turvin. Paikkoja on yhteensä 35, joista 4 on varattu vuorotteluhoitoa varten. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka asiakas kalustaa itse. Asiakkaan itsensä järjestettäviin asioihin kuuluu myös liinavaatteiden ja henkilökohtaisten vaatteiden huolto. Tanna tarjoaa myös sauna- ja ruokapalvelua sekä päivä- ja yöhoitoa. Lisäksi on mahdollisuus vuorotteluhoitoon esimerkiksi omaishoitajan lomien ajaksi.

Asukas maksaa tulosidonnaisen hoiva- ja palvelumaksun, asumis- ja ruokakustannukset sekä omat lääkkeensä.

Palvelukoti Tannan asiakasmaksut 1.3.2018

Tannan palveluista ja asuntotilanteesta antaa tietoja ensisijaisesti palveluvastaava Anri Marjamaa 040 012 0386.

Yhteystiedot:
Palvelukoti Tanna
Sairaalantie 2
95900 Kolari
Sähköposti: tanna@kolari.fi

Kolarin Palvelutaloyhdistys ry ja Kolarin Vanhustenyhdistys ry vastaavat ikäihmisten asumispalveluista.

Palvelutalo tarjoaa asumispalveluja vanhuksille ja vammaisille. Palveluasunnot on tarkoitettu paljon ja useita kertoja päivässä apua tarvitseville. Palvelutalo tarjoaa myös mahdollisuuden vuorotteluhoitoon mm. omaishoitajan vapaan ajaksi.

Palvelutalon tiloissa toimii kunnan kotipalveluhenkilökunta antaen hoivapalveluja Palvelutalolla ja lähiympäristössä asuville joka päivä klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Palvelutalolle voi tulla piiphtamaan, tapaamaan tuttuja, lukemaan lehtiä/ kirjoja tai muuten vain aikaa kuluttamaan esim. asiointien yhteydessä.

Palvelutalolla on 22 asuntoa sekä mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoti. Vanhustenyhdistyksellä on 43 asuntoa. Kaikki asunnot ovat normaaleja vuokra-asuntoja.

Kotipalvelun puhelinnumero 0400-187 405

Lisätietoja asunnoista:
toiminnanohjaaja Taina Airaksinen 040 096 5567, taina.airaksinen@kolari.fi

Osoitteet:
Kolarin Palvelutalo, Ruuttikatu 3, 95900 KOLARI
Kolarin Vanhustenyhdistys ry, Pappilantie 2, 95900 KOLARI

Asuntohakemuksia saa myös Kolarin Palvelutalolta ja kunnanvirastolta.

Ikäihmisten Perhehoitokoti Onnela

Ikäihmisten perhehoito järjestetään perhehoitajan kodissa. Perhehoito on kotoisan, kuntouttavan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista ympäri -tai osavuorokautista perhehoitoa.

Perhehoitokoti Onnela p. 044-2402363.

Palvelukoti Tannaan, Kolarin Palvelutalolle ja Perhehoitokoti Onnelaan vakituiseen asumiseen haetaan yhteisellä lomakkeella  asuntohakemus palveluasumiseen

Asuntovalinnat tekee moniammatillinen tiimi hoidon porrastuksen mukaisesti.

Tukea kotiin

Kotihoito

Kolarin kunnan kotihoito on jakaantunut kolmeen alueeseen eli kotihoito toimii Kolarin kirkonkylän, kunnan eteläisen sekä pohjoisen alueella. Kotihoito toteutetaan yhteistyössä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilöstön kanssa.

Säännöllisistä kotipalvelukäynneistä (vähintään 1 käynti/viikko) peritään asiakkaan tuloihin suhteutettu maksu. Muutoin peritään tilapäisen kotipalvelun maksu.

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu; ateriat valmistetaan terveyskeskuksen keskuskeittiössä ja ne kuljetetaan asiakkaille.

Automaattinen lääkeannostelija. Lääkeannostelija hälyttää kun tulee lääkkenoton aika.

Turvapuhelin sekä turvapuhelimen lisälaitteet (Gsm-lisälaite, savuhälytin, ovihälytin).

Siivouspalveluissa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut ja jonka bruttotulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja.

Kotitalkkari talvikuukaisina, työ painottuu puunkantotyöhön

Sotainvalideille myönnetään tapaturmaviraston korvaamina tukipalveluina edellisten lisäksi auraus-, siivous-, puunteko- ja pyykkipalvelua.

Tiedustelut: palveluvastaava Anri Marjamaa, 040 0120 386

Muistineuvonta

Muistihoitaja

• Antaa tietoa muistisairauksiin liittyvissä asioissa
• Tekee yhteistyötä omaisten kanssa
• Suunnittelee yksilöllistä muistikuntoutusta

Toimintamuodot
- Toiminnalliset muistikuntoutusmenetelmät, yksilöllinen- ja ryhmäkuntoutus
- Muistisairauteen liittyvä palvelutarpeen kartoittaminen kotikäynnillä
- Puhelinneuvonta
- Ensitietopäivän järjestäminen

Yhteystiedot:
Kolarin kunta
Kotipalvelu/ Tuula Mantovaara, puh. 040 489 5058

Muistikuntoutus hoivaparkki

Toiminnallinen, virikkeellinen, kuntoutumista tukeva päivätoiminta joka kuukauden 2. tiistai klo 10-15.00 Palvelukoti Tannassa. Toiminta on tarkoitettu erityisesti omaishoidon tueksi kotona asuville muistisairaille.