Hankkeet

Minun Tunturi-Lappi hanke

Viisauden vimmaa-Taidelautta rajalla hanke

nk. OSAAVA-hankkeet

Kolarin kansalaisopisto on mukana myös nk. neljännessä vaiheessa - Troikka osaa hankkeessa, jota hallinnoi Ranuan kansalaisopisto/sivistystoimi.

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VERKOSTOMALLI VAIHE I - VAIHE II - VAIHE III

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt OSAAVA -ohjelman tavoitteiden mukaiseen kehittämistyöhön Kolarin kansalaisopiston hallinnoimalle kehittämishankkeelle valtionavustusta I vaiheeseen 70 000, II vaiheeseen 50 000 ja vaiheessa III 59 000 euroa.

Blogi ja lisätietoja Osaava-ohjelmasta ja hankkeista yhteistyö - foorumin, Lapin opistopiiri ry:n sivuilla.

Opetushallinnon myöntämät avustukset kokeilu- ja kehittämishankkeisiin

OPINTOSETELI
Viime lukuvuosien tapaan on tällekin lukuvuodelle saatu Opetushallitukselta niin kutsuttua opintosetelityypistä avustusta 2 500 euroa (vrt. edellinen lukuvuosi 3000 ja sitä edelliset 4000, 1 110 ja 3 740 euroa). Avustuksella tuetaan täysi-ikäisten opiskelijoiden: maahanmuuttajien, työttömien, senioreiden, eläkkeellä olevien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden opetusta kansalaisopistossa.

Edellisenä lukuvuonna opintosetelituki oli 25 ja sitä edellisenä 10 euron arvoinen. Työttömille tuki on edelleen suunnattu henkilökohtaisena, 50 % kurssimaksualennuksena. Joillekin kursseille seteliä ei tarvitse hakea eikä sitä erikseen myönnetä, koska tuki on huomioitu ko. kohderyhmälle suunnatun kurssin hinnassa.
Nyt tuki on 20 euroa henkilöä kohden (18 v. tai yli). Tuen saaja voi käyttää opiston myöntämän opintosetelin itse valitsemallaan kurssilla.
Kohderyhmään kuuluvat voivat hakea tukea opinto-oppaan lopussa olevalla hakemuslomakkeella. Hakemus toimitetaan kurssin opettajalle tai Kolarin kansalaisopistolle viimeistään kurssimaksun maksamisen yhteydessä. Työttömyys osoitetaan työvoimahallinnon todistuksella. Tuki myönnetään hakujärjestyksessä.

Terveyttä ja liikuntaa

(v. 2005 - 2006 avustusta 6 000 €, alkuperäinen kustannusarvio 27 520 €)

Terveyttä ja liikuntaa - hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä parantaa elämänlaatua ja terveyttä kiinnittämällä huomiota liikuntaan ja ruokavalioon. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti henkilöt, joiden painoindeksi vähintään 30 tai joilla on joku muu riskitekijä (esim. kohonnut kolesteroli tai verenpaine). Perhekeskeisen näkökulman kautta pyrimme saamaan mukaan myös nuoria ja lapsia. Tavoitteena on terveempien elämäntapojen oppiminen, liikunnan ja oikean ravitsemuksen merkityksen oivaltaminen sekä pysyvä painonhallinta. Toteutamme painonhallintaryhmiä eri kylissä, tarjoamme mahdollisuutta kokeilla erilaisia liikuntavaihtoehtoja sekä tietoa ruokavalion keventämisestä mm. liikunta- ja ruokakursseilla.

Kotouttamiskoulutusta maahanmuuttajille

(v. 2006 - 2006 avustusta 3 000 €, alkuperäinen kustannusarvio 17 610 €)

Maahanmuuttajakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää maahanmuuttajia suomalaiseen ja kolarilaiseen kulttuuriin ja perinteeseen. Kohderyhmänä ovat sekä pidempään Kolarissa asuneet että vasta maahan muuttaneet henkilöt. Opiskelijat tutustuvat paikalliseen kulttuuriin oman tekemisen kautta taide- ja käsityökursseilla, joilla opitaan muyös ilmaisemaan itseään taiteen keinoin. Kielitaitoa parannetaan edellä mainittujen kurssien suomenkielisen opetuksen lisäksi keskusteluryhmissä. Erityisesti uusien maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi myös muut perheenjäsenet voivat osallistua kotouttamisryhmiin.

Aktiivinen kansalainen kansalaisyhteiskunnassa

(v. 2005 - 2006 avustusta 6 000 €, alkuperäinen kustannusarvio 21 760 €)

Hankkeen tavoittteena on innostaa kuntalaisia osallistumaan aktiivisemmin kunnan toimintaan ja mm. kyläyhdistyksiin ja järjestöihin. Myös nuoria aktivoidaan ja kehitellään uusia vaikutuskanavia. Kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, erityisesti nuoret.

Aliedustettujen ja syrjäytymisvaarassa olevien osanottajien rekrytoiminen

(v. 2005 - 2006 avustusta 7 000 €, alkuperäinen kustannusarvio 15 050 €)

Kansalaisopisto pyrkii tarjoamaan sopivia kursseja myös sellaisille uusille opiskelijaryhmille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet aktiivisesti tai joilla on muuten vaikea osallistua tavallisille kursseille. Kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja muut erityisryhmät, mm. työttömät, kehitysvammaiset sekä muista syistä vähän opiston palveluja käyttävät, mm. miehet, nuoret ja sivukylien asukkaat. Tavoitteena on edellä mainittujen ryhmien aktivointi. Yhteistyötä tehdään mm. ASKEL-projektin, suojatyökeskuksen, työttömien yhdistyksen, nuorisotoimen ja työvoimatoimiston kanssa. Tarjoamme erityisesti näille ryhmille suunniteltuja uusia kursseja eri puolilla kuntaa, sekä erityisryhmien tarpeisiin suunniteltua koulutusta.

Tietoyhteiskunta-ohjelman hankkeet

Opetushallituksen myöntämät avustukset on tarkoitettu tietoyhteiskunnan koulutushankkeista aiheutuviin kustannuksiin , ei kuitenkaan opettajien koulutukseen eikä kansalaisopiston normaaleihin kuluihin. Laitteiden hankintaan on saatu erillinen avustus.

Tietoyhteiskuntataitoja kansalaisille IV 2004

(Avustus 8 400 €, kustannusarvio vähint. 12 000 €, käytettävä v. 2005 loppuun mennessä)

Tietoyhteiskuntataitoja kansalaisille 2005

(Avustus 2 940 €, kustannusarvio väh. 4 200 €, käytettävä v. 2006 loppuun mennessä)

Valtionavustus laitehankintoihin 2005

(Opetushallinnon avustusta 50 % 1 875 €, kustannusarvio 3 750 €)

Avustuksella hankitaan kannettavia tietokoneita sekä tulostin + skanneri, jotta koulutusta voidaan järjestää myös sivukylissä ja muissa tilapäisissä koulutustiloissa.

Lapin lääninhallituksen avustukset

Kansalaisen tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutus 2004 - 2005

(Avustusta 7 000 €, haettu 10 108 €)

Avustus on suunnattu syventävään koulutukseen. Koulutettavilla henkilöillä on tietotekniikan perustaidot ja he voivat toimia vertaisohjaajina omissa lähiyhteisöissään.

Olemme hakeneet myös vuodelle 2006 avustusta. Tavoitteena on edistää sähköisten palvelujen käyttöä ja asiointia sekä omaa viestintää ja tiedotusta mm. kotisivujen kautta. Hakemuksen mukaan avustus olisi suunnattu tietokoneen ajokorttitutkintoihin tähtääviin opintoihin ja erityisryhmien koulutukseen. Koulutuksella parennetaan osaamista eri osa-alueilla (mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, grafiikka). Tutkinnon suorittamisella voidaan osoittaa kansainväliset vaatimukset täyttävät ATK-taidot. Lisätietoja tietokoneen ajokorttitutkinnosta saa opiston toimistosta tai linkistä: www.tieke.fi