Hankkeet

Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittäminen

Hankekoodi A73022

Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Hankkeen rahoittajina ovat Lapin liitto, EU:n rakennerahasto, Pellon, Kolarin, Muonio ja Enontekiön kunnat sekä kalastusmatkailuyritykset.

Hankkeen päätavoitteena on tuoda esille Tornion-Muonionjoen vesistön monipuoliset kalastusmatkailumahdollisuudet Tornionjokilaakson alueella aina Kilpisjärvelle saakka. Alueen visiona on olla kansainvälisesti tunnettu Euroopan parhaimpiin lukeutuva kalastusmatkailukohde. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017-31.8.2019.

Hankkeen taustalla on Kolarin, Pellon ja Muonion yhdessä toteuttama kalastusmatkailustrategia, joka valmistui Lapin liiton rahoittaman Tornion-Muonionjoen Lohi - Strategia väylänvartisen kalastusmatkailun kehittämiseksi –hankkeen aikana. Strategian mukaisesti yhteistyöverkostoa on laajennettu Kilpisjärvelle saakka ja strategisia painopistealueita on hiottu yhdessä koko jokivarren ja myös Ruotsin puolen kanssa.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kansainväliset asiakkaat ja matkanjärjestäjät tavoittavaa markkinointia ja verkkomyyntiä ja luodaan markkinointiorganisaatio tai konsepti, jolla Tornionjokilaakson vesistön kalastusmatkailun kehittäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen tuloksena Tornionlaakson alue – Väylä sivujokineen ja järvineen sekä ympäröivät kylät – on kansainvälisesti tunnettu kalastusmatkailun kohde ja jatkossa alueen yritysten matkailijamäärät lisääntyvät luoden alalle uusia tuotteita ja uutta yritystoimintaa.

1 TOIMENPIDEKOKONAISUUS: MARKKINOINTIIN TARVITTAVAT TYÖKALUT JA MATERIAALIT
1.1 Yhteismarkkinointisuunnitelman tekeminen
- Tornion-Muonionjoen vesistön kalastusmatkailua ja kalastukseen liittyviä palveluita tarjoavien yritysten kartoittaminen
- Markkinointiyhteistyön suunnitelman laatiminen alueen yritysten ja alueiden kesken, esim. kunnat, majoitusyritykset, ohjelmapalvelut, ravitsemusliikkeet jne.
- Majoituskohteiden kategorisointi ja löyhät yhteenliittymät: leirintäalueet, mökkikylät, yksittäiset mökit joen rannalla jne.
- Yhtenäisen jokivarren graafisen ilmeen työstäminen, jotta matkailijan on helppo tunnistaa kalastusmatkailua tarjoavat yritykset. Voidaan käyttää printtimateriaalissa, uutiskirjeissä jne. Toteutetaan digitaalisena oppaana markkinoinnin tueksi, mahdollisuus saada myös printtiversio jaettavaksi.
- Markkina-alueiden ja kohderyhmien kartoittaminen, (on-line) kyselyiden toteuttaminen ja analysoiminen sekä matkanjärjestäjä- (tai kohdemarkkinan) vierailun järjestäminen alueelle
- Alueen toimijoiden tutustumismatka onnistuneeseen kalastusmatkailukohteeseen
- Ohjeistaminen ja koulutus: konkreettiset ohjeet viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiselle alueen toimijoille, julkaisujärjestelmän käyttö
- Digimarkkinoinnin mittareiden hyödyntäminen (kävijämäärät, kattavuus, avausprosentit jne.)
- Opintomatka kansanvälisesti menestyvään kalastusmatkailukohteeseen joko Ruotsissa tai Norjassa
- Hankkeen viestintä alueelle
1.2 Tuotteistaminen kansainvälisille asiakkaille
- Kalastusmatkailutuotteiden paketointi. Alueen kalastusmatkailutuotteista tehdään helposti ostettavia paketteja; alueen historiaa, kulttuuria, hyvää ruokaa ja mukavaa majoitusta, kalastus yhdistettynä aina vähintään majoitukseen, lupiin ja välineisiin. Hyödynnetään jo olemassa olevia ja kehitteillä olevia tuotteita.
1.3 Markkinointiviestinnän strategian suunnittelu ja viestinnän toteutus
- Mitä, kenelle, miten, milloin, miksi ja mitkä kanavat: suunnitelma kansallisista ja kansainvälisistä välineistä, kanavista ja kohdealueista
- Verkkosivusto, laskeutumissivustot, kampanjasivustot. Avointen tietokantojen ja rajapintojen hyödyntäminen eli ei rakenneta raskasta portaalia, jonka päivittäminen vaatii paljon resursseja vaan hyödynnetään olemassaolevia tietokantoja, joista esim. yritysten tuotteet siirtyvät avoimen rajapinnan kautta verkkosivustolle.
- Kalastuslehdet, portaalit, somekanavat (Facebook, Instagram, Pinterest, Tripadvisor, Twitter, YouTube)
- Uutiskirje (videot, kuvat ja tekstisisältö), yritysten markkinointiyhteistyö, mitä nostetaan esille
- Blogit, eri markkina-alueille ja asiakassegmenteille osoitettuja
- Foorumit, aktiivinen osallistuminen
- Lehdistötiedotteet, säännöllisesti
- Opaskirjat ja esitteet
- Kyselyt ja niiden tulosten esittely yrityksille ja käyttäminen sosiaalisen median viestinnässä
1.4 Viestinnän sisällöntuotanto
- Videot: koonti olemassa olevista videoista (mm. Pello, Metsähallitus/Luontopalvelut), oma Youtube-kanava, #Tornio River Valley, asiakkaiden omat videot esille verkkosivustolle ja laadukkaiden kalastusvideoiden teko
- Kuvat ja kuvitusmateriaalin suunnitelmallinen hankinta: mainoskuvat, lohensoutu, eri kalastuslajit, muut kalalajit ja paikat, maisemat ja vesiaktiviteetit, perinnekalastus ja kalastuskulttuuri
- Eri kalastusmuotojen ja kestävän kalastuksen esille tuominen sisällöntuotannossa
1.5 Myyntikanavien valinta ja pilotointi
- Selvitetään ja haetaan ratkaisuja alueen kalastusmatkailuyrittäjien tuotteiden kansainväliseen myyntiin. Tuotteiden tulee olla helposti ostettavissa. Myyntikanavissa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia ja jo olemassaolevia ratkaisuja (mm. avoimien rajapintojen kautta).


2 TOIMENPIDEKOKONAISUUS: Organisointi ja konseptointi
Hankkeen aikana suunnitellaan ja konseptoidaan organisaatio, joka jatkaa kalastusmatkailun kehittämistyötä ja markkinointia hankkeen jälkeen yhteistyössä Ruotsin puolen kanssa


Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittämisstrategia

Kalastusmatkailun kehittämisstrategia Tornion-Muonionjoen vesistön alueelle on valmistunut. Strategian kehittämishanketta on rahoittanut Lapin liitto, EU:n rakennerahasto sekä Kolarin, Pellon ja Muonion kunnat. Hanketta on hallinnoinut Kolarin kunnan elinkeinotoimi. Strategian ovat laatineet Pöyry Finland Oy:n Jari Laitakari sekä Onvisio Consulting T:mi Hannu Komu. Strategian ohjaavat tavoitteet ovat syntyneet suunnitteluprosessin aikana vuorovaikutuksessa työryhmän, ohjausryhmän sekä lukuisten haastateltujen tahojen kanssa.

Tornion-Muonionjoen vesistö on toiminut jo pitkään kalastusmatkailukohteena ja jokivarressa on yhteisesti linjattu, että alueella on mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti tunnetuksi vapaa-ajan ja harrastuskalastuksen kohteeksi. Strategian lähtökohtana on lisätä vesistöalueen matkailutuloja ja ympärivuotista työllisyyttä. Keskeisenä teemana on siirtyminen saaliskeskeisestä kalastuksesta yhä elämyksellisempään suuntaan ja kalastuksen laajentaminen Väylän lisäksi myös sivujoille ja vesistöalueen järville saalisvalikoimaa monipuolistaen.

Strategian tavoitteena on koko Tornion-Muonionjoen vesistön kattava kansainvälisen kalastusmatkailun kehittäminen. Tavoitteena on sitouttaa kehittämiskokonaisuuteen mukaan kaikki Suomen jokivarren kunnat ja alueen yrityksiä sekä Ruotsin puoli. Kun Kolarin, Muonion ja Pellon kunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet kalastusmatkailustrategian, strategian toimenpiteet aloitetaan välittömästi esittelemällä strategia laajasti toiminta-alueella. Sen jälkeen kehittämistyöhön sitoutuneet kuntatahot molemmin puolin Väylää valmistelevat ja muodostavat yhteisorganisaation, joka valmistelee rahoitussuunnitelman ja vastuuttaa työryhmät strategiassa esitettyihin toimenpidekokonaisuuksiin. Kalastusmatkailun kehittämisen hankekokonaisuus on laaja ja se koskettaa monia toimijoita. Sillä on yhteyttä paikallisiin, alueellisiin, valtakunnallisiin ja rajat ylittäviin kehittämis- ja rahoitusohjelmiin.

Strategiassa on linjattu selkeät toimenpidekokonaisuudet, jotka sisältävät saalisvarmuuden ylläpitämisen, alueen kalastusmahdollisuuksien kehittämisen, olemassa olevan palvelutarjonnan hyödyntämisen alueen matkailukohteissa tarjoamalla laadukkaita majoitus- ja oheispalveluita, alueen markkinoinnin nostamisen nykyaikaiselle tasolle, toimijoiden osaamisen edistämisen sekä ruokakulttuuriin panostamisen.

Strategian toimenpiteistä osan toteutus on jo käynnistynyt, osa toimenpiteitä liitetään laajempaan hankekokonaisuuteen. Toimenpiteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:
1) Toimijoiden kokoaminen toimenpidesuunnitteluun, yhteisorganisaatioselvitys ja hankehakemusten teko
Kolarin kunta kokoonkutsujana, yksityiskohtien hiominen kuntien, yrittäjien ja Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Rajajokikomission ja Luonnonvarakeskuksen sekä Ruotsin puolen kanssa.
2) Viestintä, markkinointi ja myynti: näkyvyys, linkitykset myyntijärjestelmiin, kv-verkostot, perhokalastuksen MM-kisat 2019/2020
Nettisivujen ja sosiaalisen median sivustot perustaan kuntien omana työnä. Kolarin kunta on varannut tornion-muonionjoki.fi -domainin, jonka alle sivustoa lähdetään rakentamaan. Myös sosiaaliseen mediaan on vastaavat varaukset tehty.
Perhokalastuksen MM-kisoja haetaan Kolarin, Muonion ja Pellon alueelle vuodelle 2019 (tai 2020) ja alueella hyödynnetään perhokalastuksen MM-kisojen julkisuusarvoa. Kuntien panostus MM-kisoihin on yhteensä noin 32 000 euroa, joka jakautuu useammalle vuodelle.
3) Yhteisluvan jatkokehitys, kalakannan ylläpito ja kestävyys sekä valvonta
Perustetaan edunvalvontaan työryhmä, jossa jäseniä mm. kunnat, kalastuskunnat, yritykset, yhteislupaorganisaatiot, Rajajokikomissio, LUKE, Lapin ELY-keskus, Havs- och vattenmyndigheten ja Lapin liitto sekä Norbottenin lääninhallitus.
4) Kalastusmahdollisuuksien kehittäminen, majoituksen kytkeminen ja ruokatuotteen liittäminen kalastusmatkailutuotteeseen sekä oheisohjelmien lisääminen
Tarpeiden kartoitus kalastuspaikoista, rannaltakalastuspaikkojen ja näkymien raivaaminen ja mahdollisen infrastruktuurin rakentaminen voidaan käynnistää kuntien omana työnä. Majoituksen, ruokakulttuurin ja oheisohjelmien kehittämistä tehdään mm. Leader-ryhmien kansainvälisellä hankkeella.
5) Osaamisen edistäminen, opintomatkat kansainvälisiin kalastusmatkailukohteisiin, kalastusoppaat, opaspankki
Kalastusoppaan ammattitutkinto käynnistetään Lappiassa Muoniossa.
Osa opintomatkoista voidaan toteuttaa suunnitteilla olevan Leader kv-hankkeen kautta.
Tutustu kalastusmatkailustrategiaan tästä.


 

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallisesti määritellyt suuntaviivat, alueellisesti ja kuntakohtaisesti määritellyt strategiset linjaukset luovat Kolarin, Pellon ja Muonion kuntien yhteishankkeen Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut – Tehemä pois perustan.
Lähestymisnäkökulma on paikallinen ja alueellinen, toimialarajat ylittävä verkostoyhteistyö. Paikallisten toimijoiden lisäksi asiantuntijakumppaneina hankkeessa toimivat edustajat Lapin Yliopistolta, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluista ja Lapin ammattikorkeakoulusta. Verkostokumppaneita ovat myös edustajat Business Oulusta ja Lapin yrittäjät ry:stä.

Hankkeen päätavoitteena on luoda yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli. Päätavoite on jaettu kolmeksi osatavoitteeksi, joista on johdettu kolme toimenpiteiden polkua. Polkujen kautta kehitetään 1) Yhteistyön malli, 2) Toimintasuunnitelman malli ja 3) Yrittäjyydestä oppimisen ja opettamisen malli. Näistä muodostuu alueellinen yrittäjyyskasvatusmalli.
Yrittäjyyskasvatushankkeen projektikoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@kolari.fi.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan Unionin rakennerahastosta (ESR). Lapin ELY-keskus on rahotuksen myöntäjä. Ajankohtaiset asiat Facebook-sivuilla.

Projektikoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila.


Kolarin kylien kehittämishanke, toteutusaika 01.05.2016 - 30.04.2019

"Hankkeen tavoitteena on Kolarin kylien yritys- ja asuinympäristönvetovoimaisuuden kehittäminen sekä kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Hankkeen tavoitteena on kolarilaisen tarinan luominen: identiteetin vahvistaminen, yhteisöllisen tekemisen lisääminen sekä kylien vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden nostaminen niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden ja matkailijoidenkin näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa kylien välistä yhteistyötä ja saada kolarilaiset innostumaan ja oppimaan yhdessä tekemisestä muun muassa kulttuuritoiminnan kautta. Kolarilainen tarina luodaan kunkin kylän vahvuuksista, historiasta ja perinteistä. Hankkeessa kehitetään tapahtumien suunnittelua, tuottamista ja toteuttamista niin, että kunnasta löytyy jatkossa omaa osaamista erilaisten kulttuuri- ja matkailutapahtumien läpiviemiseen sekä talkoo-, että yrityspohjaisesti.

Kolari on laaja kunta, jossa Ylläksen matkailukeskuksen lisäksi alueen kylistä löytyy varsin erilaista tarjontaa niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaillekin. Kylien palveluista on kuitenkin vähän tietoa saatavilla ja siksi yhtenä hankkeen tavoitteena on kylien markkinointiviestinnän kehittäminen: miten kutakin Kolarin kylää mainostetaan ja markkinoidaan, mitkä ovat kunkin kylän erityispiirteet, miksi matkailijoiden kannattaa vierailla juuri tässä kylässä.
Hankkeen tavoitteena on myös kylien toimijoiden verkostoituminen Ylläksen matkailuyrityksien kanssa, tutustuttaa Ylläksen isommat ohjelmapalvelu- ja ma-joitusyritykset kylien matkailu- ja kulttuuritarjontaan ja myös näin edistää kylä-matkailun kehittymistä kylissä."

Kolarin kylien investointihanke, toteutusaika on 01.06.2016 - 31.05.2018

Kolarin kylien investointihanke tukee Kolarin kylien yritys- ja asuinympäristön vetovoimaisuutta ja kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Tavoitteena on tuoda kylien monipuolinen tarjonta ja vetovoimatekijät esille sekä nostaa Kolarin kylien tapahtumien laatua ja monipuolisuutta.


Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi

Lapin matkailu kasvaa ja sitä myötä kasvaa myös luonnontuotteiden, Lapin puhtaassa luonnossa kasvavan
superfoodin, ja lähiruuan sekä hyvinvointituotteiden kysyntä. Kansainväliset asiakkaat vievät osaltaan lappilaisen puhtaan ruuan viestiä myös kotimaihinsa ja maailmalla kasvava hyvinvointitrendi luo tilausta vientiin. Tällä hetkellä lähiruokaa ja luonnontuotteita valmistetaan kuitenkin pieniä määriä kerrallaan ja haastetta on jo vastata paikalliseenkaan kysyntään. Vienti pysähtyy siihen, että tuotanto on hyvin pienimuotoista ja käsityötyyppistä. Sekä koti- että varsinkin kansainvälisillä markkinoilla asiakkaat odottavat laadun ohella määrällistä kasvua sekä toimitusvarmuutta.

Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi –hankkeessa kartoitetaan Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotetuottajat ja paikalliset ostajat ja olemassa oleva potentiaali sekä selvitetään millaisilla edellytyksillä Tunturi-Lapin alueelle ja erityisesti Kolariin voidaan perustaa teolliseen tuotantoon tähtäävä luonnontuote- ja lähiruokalaitos koekeittiöineen. Hankkeessa on vahva liiketoiminnallinen ja kestävän tuotannon näkökulma.

Päätavoitteena on selvittää
1) millä volyymillä meidän on mahdollista vastata paikalliseen ja maailmalta tulevaan luonnontuotteiden kysyntään ja tuotantoon liittyvään haasteeseen
2) mallintaa konsepti, jonka avulla voimme vastata luonnontuotteiden tuotantoon liittyvään haasteeseen

Tarvitsemme konkreettisia tietoja nykytoimintaympäristöstä ja arvioita kehityssuunnasta.

Osatavoitteet 1-6 ovat
1: selvittää Lapin luonnontuotteiden ja tuotettujen, luonnontuotteiden kaltaisten tuotteiden kestävä kapasiteetti
2: tuottaa Lapin superfood brändille, uskottava kansainväliset mitat täyttävä koemarkkinointimateriaali
3: koota ja kouluttaa osaava toimijaverkosto
4: mallintaa tuotantoprosessi
5: kehittää tuotekehitykseen ja tuotantoon alueen erityispiirteet huomioiva liiketoimintamalli
6: tehdä kilpailija ja markkinapotentiaali selvitys, kotimaa, kansainväliset toimijat.

Koemarkkinointikohteet ja markkina- ja kilpailija-analyysi toteutetaan Hong Kong:ssa, Seoulissa ja Osakassa tai Tokiossa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 245 176 euroa. Suunniteltu hankeaika on 1.6.2017 – 31.5.2018. Hankkeen kohderyhmä ja verkostokumppanit ovat elintarvike- ja luonnontuotealan toimijat sekä alueen kehittäjäverkostot.

--- *** ---

From Land of White Nights and the Midnight Sun to You - the business model conceptualisation

Tourism and also the demand of local food and nature products in Lapland is growing as international tourists are interested in pure Lappish products. The worldwide mega trend wellness is also making demand for export. Today the production of these products is still in very small scale and not enough even for the local markets. Both domestic and international markets are expecting quality, growth and reliability in production.

From Land of White Nights and the Midnight Sun for You - the business model conceptualisation -project is aiming to chart producers of local food and nature products as well as research which are the conditions for founding a nature product factory with industrial production and test laboratory kitchen. Project has a strong business and sustainable production angle.

Main goal of the projects are
1. The volume for demand and production of nature products both in local and international markets
2. Modelling the concept of production

The project can be divided in
1) Sustainable capacity of nature and nature-like products in Lapland
2) Producing the test marketing material for brand of Lapland Super Food
3) Assemble and educate the network of operators
4) Modelling the production process
5) Develope the business model that takes into account the local special features and conditions
6) Competitor analysis and potential of markets both in domestic and international markets.
Test marketing in Hong Kong, Seoul and Osaka or Tokyo.

The budget of the project is 245 176 euros for 1.6.2017 – 31.5.2018. Target group and network of the project are the producers of local food and nature products as well as local development networks.


Arctic Business Concept (ABC)

Kolmevuotinen hanke (3/2015–3/2018), jonka tuloksena Lappiin kehittyy vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden klusteri.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa.
Toimenpiteillä mahdollistetaan teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen.
Suuressa kuvassa Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen.
Projektipäällikkö Tapani Ruokojärvi. Toimipiste sijaitsee Kolarin hankepajalla. tapani.ruokojarvi@digipolis.fi
http://www.digipolis.fi/etusivu/uutiset/arctic-business-concept-abc-historian-laajin-teollisuuspalvelujen-kehittamishanke-lapissa.html


 

Päättyneet hankkeet

Kolarin kunta on tehnyt aina myös aktiivista kehittämistyötä. Ennen EU-jäsenyyttä kehittämistyötä tehtiin pääasiassa kansallisella rahoituksella. EU-rahoitusta Kolari on hyödyntänyt jo heti jäsenyyden alkuvuosista. Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa on ollut hyvin tärkeää. Kumppaneina ovat olleet kaikki naapurikunnat ja toki myös naapurimaat. Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa on myös tehty merkittävää yhteistyötä.

Askel Steget
European Network of Village Tourism
Gröna Jobbet
Kiinteistöpalvelujen kehittäminen
Lapin Hulluus
Lapin seniori- ja vanhustyön kehitys
Lapista kansainvälisille markkinoille
Lohennousun mittaus
Luontokeskus Kellokas
Maisemalaboratorio
Meänmaa - Kolari-Pajala
Meänmaan kaivoshankkeet
Minun Tunturi-Lappi - My Fell Lappland
Pajala-Ylläs lentokenttähanke
Pallas -Ylläs matkailurinki 1. vaihe
Pallas - Ylläs matkailurinki II vaihe
Poromatkailuhanke
Tuntematon Laestadius
UULA-projekti
Viisauden vimmaa - taidelautta rajalla
Yllas II
Ylläksen arkkitehtikilpailu
Ylläksen elämyksellinen ensilumen latu, esiselvityshanke
Ylläksen Kalaparatiisi -hanke
Yty-työt